Genomgripande restaurering av Ståstorpsån

ståstorp1Foto: Ån har precis fått en ny fåra vid sidan av den gamla dikesfåran som läggs igen. Att plantera träd vid ån blir viktigt för att skapa beskuggning och förhindra vass och annan vegetation att sprida ut sig.

Under sommaren har ytterligare en etapp av Ståstorpsån utanför Trelleborg restaurerats. Det är två sträckor i anslutning till den visningssträcka som anlades 2019-2020. Det handlar om totalt ca 1,5 km av ån som åtgärdats i anslutning till byn Tågarp strax norr om Trelleborg.

Ån har delvis flyttats till sitt ursprungliga läge, fått ett mer slingrande lopp med avplanade kanter och rejäla svämplan. Det har även anlagts ett antal våtmarker i anslutning till ån. Dessutom har det anlagts ett tjugotal lekbottnar för åns havsöring med mellanliggande uppväxtområden. Sammanlagt har ca 100 ton lekgrus och sten placerats ut. Strandkanter och svämplan kommer att besås med gräs och senare under hösten kommer träd att planteras längs de åtgärdade sträckorna.

Nu pågår förberedelserna för fullt för kommande etapp som kommer att genomföras under nästa år. Då kommer den återstående sträckan in mot Trelleborg att restaureras liksom en ny sträcka uppströms den nu åtgärdade. Syftet är att restaurera hela åns lopp för att minska närsaltläckaget, gynna fisk och övrig biologisk mångfald samt återställa hydrologin i avrinningsområdet för att motverka översvämningar och uttorkning.

Under hösten kommer Sportfiskarna i samverkan med markägarna att arrangera vattenvårdsdagar och åvandringar med bl a lekskådning längs de åtgärdade sträckorna. Intresserade kan anmäla sig till Sportfiskarna Region Syd: ebbe.berglund@sportfiskarna.se 

Mer information om Ståstorpsån: https://stastorpsan.se/

Ståstorp2fotorFoto: Julius Jarving Ohlsson och Johnny Carlsson tillför lekgrus och större sten till den helt nygrävda åfåran.

Kategorier: Miljö, Fiske i Malmö, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv