Sportfiskarna rosar Miljömålsberedningens förslag för en bättre havsmiljö

bat-fiskeback-800Foto: Markus Lundgren

Sportfiskarna kommenterar Miljömålsberedningens betänkande, som innehåller ambitiösa förslag för att bland annat få till ett hållbart yrkesfiske.

De senaste åren har regeringens parlamentariskt tillsatta miljömålsberedning arbetat med ett betänkande där en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser ska föreslås. Betänkandet lämnades nyligen över till Sveriges miljö- och klimatminister. Sammantaget innehåller betänkandet många ambitiösa förslag, inte minst på fiskets område. Några av Sportfiskarnas huvudsakliga synpunkter samt yttrandet i sin helhet hittas nedan.

Faktisk tillämpning av ekosystemansatsen
Sportfiskarna välkomnar förslaget på en ny havsmiljölag där ekosystemansatsen ska ligga till grund för havsmiljöarbetet, där regeringen varje mandatperiod ska ta fram en havsmiljöproposition och där samordning ska ske med åtgärdsarbetet enligt vattenförvaltnings- och havsmiljöförordningarna. Det är särskilt positivt med förslaget till ändring i förordningen med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten så att myndigheten nu föreslås att faktiskt tillämpa ekosystemansatsen, vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken inklusive en hållbar förvaltning av fiskresurserna.

Storleksoptimerad förvaltning
Inom ramen för ekosystembaserad fiskförvaltning och Havsmiljödirektivets indikatorer vill Sportfiskarna insistera på behovet av en storleksoptimerad förvaltning. Avsaknad av stor fisk, minskad medelstorlek och tidigarelagd könsmognad är tydliga tecken på överfiske som ses hos många av våra fiskbestånd längs kusten och i utsjön. Sportfiskarna tillstyrker därför beredningens förslag på att regeringen ger kustlänsstyrelserna i uppdrag att senast 2023 ta fram länsvisa åtgärdsplaner för fiskevården för att stärka bestånden av stor rovfisk.

Utflyttning av trålgränsen – för alla nationer
Sportfiskarna insisterar på att regeringen omedelbart inleder diskussioner med berörda medlemsstater avseende en utflyttning av den svenska trålgränsen, för att uppnå miljökvalitetsnormerna och målsättningarna inom havsmiljödirektivet. Artikel 20 i den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning anger att en medlemsstat får vidta icke-diskriminerande åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskbestånden och för att bibehålla eller förbättra bevarandestatusen för de marina ekosystemen inom en gräns på tolv nautiska mil från dess baslinjer. Detta behöver även Havs- och vattenmyndigheten påminnas om.

Strandskydd
Sportfiskarna välkomnar beredningens förslag om att förtydliga strandskyddslagstiftningens syfte att uppnå och bibehålla en god ekologisk och miljömässig status samt att den ska användas samordnat med övrig skyddslagstiftning. Strandskyddet kan ha en avgörande betydelse för exempelvis föryngrings- och uppväxtområden för många fiskarter i små vattendrag och vattenområden i exploaterade kustområden. Detta förbises mer eller mindre regelmässigt, senast exemplifierat av Strandskyddsutredningens mycket ogenomtänkta förslag om att helt ta bort strandskyddet för små sjöar och vattendrag.

Läs hela Sportfiskarnas yttrande här.

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv