Centerpartiet motarbetar vattenförvaltningen

kraftverk-ljustorpså...Foto: Sportfiskarna / Enligt Energiöverenskommelsen ska kraftindustrin betala kostnaderna för vattenkraftens miljöanpassning. Men nu anser Centerpartiet med flera stödpartier att det blir för dyrt för verksamhetsutövarna att betala notan för de skador de åsamkat våra vatten. 

Centerpartiet vill sätta press på regeringen att ingripa mot vattenmyndigheternas åtgärdsplaner. Partiet anser att arbetet med att uppfylla EU:s vattendirektiv blir alldeles för dyrt för vattenkraften, lantbruket och kommunerna.

Den 11 juni arrangerade Miljö- och jordbruksutskottet en särskild informationsdag om hur EU:s vattendirektiv ska kunna genomföras i Sverige. Vid informationen medverkade representanter och experter från bland annat vattenkraftbranschen, Svenskt Vatten, LRF, forskare samt olika miljöorganisationer, däribland Sportfiskarna. Anledningen är att Centerpartiet vill att Miljö- och jordbruksutskottet genom ett så kallat utskottsinitiativ ska förmå riksdagen att besluta om ett tillkännagivande som kräver att regeringen överprövar vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Centerpartiet anser bland annat att åtgärdsprogrammen är schablonmässiga och generaliserande samt att de saknar platsspecifika nytto- och kostnadsbedömningar för varje berörd verksamhet. Man anser vidare att de motverkar den nationella livsmedelsstrategin, motverkar en ökad vattenkraftutvinning, inte tillämpar undantag för miljökrav i tillräcklig omfattning samt inte klassar tillräckligt många vattendrag som kraftigt modifierade så att verksamhetsutövarna kan slippa undan miljöåtgärder.

Utskottsinitiativet sker samtidigt som den sista sexåriga vattenförvaltningscykeln inleds som sträcker sig fram till 2027. Då ska EU:s medlemsländer ha uppnått god ekologisk status för samtliga vattenförekomster. Sverige är ett av de medlemsländer som ligger allra sämst till och kommer inte att ha en chans att nå de uppsatta målen i tid. Förutom att vattenmiljöerna och fiskevården drabbas riskerar Sverige att hamna i EU-domstolen med kraftiga böter som följd.

Värt att notera är att flertalet partier ställde sig bakom Energiöverenskommelsen som bland annat slår fast att kraftindustrin fullt ut ska betala kostnaderna för vattenkraftens miljöanpassning. Men i utskottsinitiativet finns nu formuleringar om att kostnaderna kan komma att bli för höga för verksamhetsutövarna.

Centerpartiet har även drivit på för ett uppluckrat strandskydd samt för att strandskyddet ska upphävas för små sjöar och vattendrag. Ett förslag som Sportfiskarna uppfattar som väldigt riskabelt ur miljösynpunkt med tanke på de små vattnens betydelse för fiskreproduktion och biologisk mångfald.

Sportfiskarna är starkt kritiska till Centerpartiets initiativ. Risken är nu att de får stöd från andra partier och att konsekvenserna på sikt kan bli ett markant försämrat åtgärdsarbete i våra vatten. Sportfiskarna kommer därför att fortsatt bevaka frågan noga, bland annat har Sportfiskarna nu skrivit ett öppet brev till Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter. Inför kommande riksdagsval kommer vi även publicera en tydlig analys av de olika partiernas ställningstagande i denna och andra viktiga frågor.

Läs Sportfiskarnas öppna brev till Miljö- och jordbruksutskottet här nedanför.

Läs Sportfiskarnas remissvar på vattenmyndigheternas åtgärdsprogram här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Attachments

  1. Ö̈ppetbrevtillriksdagenjuni2021[45].pdf 2021-06-24 08:10:32
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv