Följ fiskvandringen i Björkeån

Fiskraknare-Bjorkean...Foto: Bernt Moberg

En mobil fiskräknare från Fiskevårdsteknik AB möjliggör nu att följa fiskvandringen i Björkeån i Hillevik via fiskdata.se. Uppgången av fisk i Björkeån har ökat explosionsartat efter att vandringshinder i ån åtgärdats.

Vid det gamla järnbruket i Hillevik två mil norr om Gävle mynnar Björkeån. Kraften i vattnet har på platsen utnyttjats i flera hundra år. Först i järnhanteringen och även för att driva en kvarn och ett sågverk. Sedan många decennier tillbaka drivs inte någonting med vattenkraft i Hillevik.

inlop-bjorkeaan-hill...
Foto: Bernt Moberg / Inlöpet vid dammen i Hillevik.

Men dammen finns kvar och utgjorde fram till 2003 ett definitivt vandringshinder för fisk. Samtidigt som damkroppen förstärktes 2003 skapades en fiskväg i form av ett inlöp för att ge fisk möjlighet att åter ta sig upp förbi dammen.

Inlöpet öppnade upp för öring och ål, men sannolikt inte för några ytterligare arter. Anledningen till det var att ett vandringshinder i bäcken mellan dammen och havet hindrade de fiskarter som inte är så bra på att ta sig fram i starkt strömmande vatten. Hindret utgjordes av ett brant parti av ån som rensats från sten och block. Björkeån faller kraftigt på denna sträcka.

vandringshinder-bjor...
Foto: Bernt Moberg / Vandringshindret nedströms inlöpet, till vänster före och till höger efter åtgärd.

2013 åtgärdades vandringshindret nedströms inlöpet. Med hjälp av en grävmaskin har det partiella vandringshindret breddats betydligt, sten och block har återförts till åfåran och fallhöjden har jämnats ut över en längre sträcka. I samband med åtgärden restaurerades även ett antal lekplatser för havsöring. I och med att vandringshindret åtgärdats så finns nu ca 150 ha lek- och uppväxtområden tillgängliga för abborre, gädda och andra vårlekande arter. Det är nu dessutom fri vandringsväg vidare upp till ytterligare områden uppströms.

Innan åtgärden genomfördes gjordes provfisken genom uppvandringskontroll med fälla 2012 och 2013. Inga vuxna abborrar fångades då, däremot observerades stora mängder abborr-rom i bäckmynningen och i bäcken upp till vandringshindret. Uppföljning gjordes 2014, efter att åtgärden genomförts, med en fälla högst upp i bäcken. Redan första året efter att åtgärden genomförts fångades drygt 500 lekvandrande abborrar. 2015 genomfördes ytterligare en uppföljning i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg och det holländska företaget Vis Advies med en automatisk fiskräknare. Resultatet visade på ca 750 uppvandrande vuxna abborrar. Nu åtta år efter åtgärden gör Sportfiskarna en ytterligare uppföljning för att se om fiskvandringen ökat ytterligare. Till hjälp har nu en mobil fiskräknare köpts in från Fiskevårdsteknik AB som går att följa via fiskdata.se.

Mer info: Lars Ljunggren, 0703-181745, lars.ljunggren@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv