Inventering avslöjar kris för gäddan i Göta och Nordre älv

gaddinventerin-vast-...Foto: Jonathan Bark

En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört i området visar på mycket låga tätheter av gäddyngel på utvalda sträckor. Det dystra resultatet av inventeringen är nu sammanställd i en läsvärd rapport som även innehåller några förslag på möjliga åtgärder för att förbättra gäddans förutsättningar.

Sportfiskarna har på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna inventerat gäddyngel i Göta älv i Ale kommun samt Nordre älv inom Göteborgs stad. Här har gäddfisket försämrats kraftigt de senaste åren. Var gäddan leker är känt hos många gäddfiskare, men man vet inte hur lyckad reproduktionen är och hur mycket gäddyngel som egentligen produceras.

Gäddyngelinventering är en relativt ny metod som går ut på att man med en finmaskig håv fångar in gäddyngel inom ett bestämt område och mäter och räknar dem innan de släpps tillbaka. Lämpliga områden för gäddyngelinventeringen valdes ut genom att granska flygfoton samt rekognosering i fält. Personer med god kännedom om gäddans lekområden i älven har också bidragit i arbetet.

Tyvärr visar resultatet att rekryteringen generellt är mycket svag. I Nordre älv fångades totalt två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron. Anledningen till den låga rekryteringen av gädda i här är troligtvis en kombination av flera faktorer, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda. Eventuellt kan saltvattenuppträngning spela roll i de yttersta delarna.

I Göta älv återfanns gäddyngel inom tre av fem undersökta områden, men med låga tätheter. Totalt fångades 10 gäddyngel. Fina lek- och uppväxtområden finns men dessa är känsliga mot snabba variationer i vattenföring. De största hoten mot gäddbeståndet i Göta älv anses vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.

Fler inventeringar kommer nu att genomföras. Syftet med inventeringarna är på sikt att få ett bättre kunskapsunderlag för konkreta fiskevårdsåtgärder för gädda och som underlag vid framtida samråd och förvaltningar.

Läs rapporten från gäddyngelinventeringen här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv