Förbjud bottentrålning i skyddade områden och flytta ut trålgränsen

bottentralare2-800Foto: Sportfiskarna

Sportfiskarna säger ja till ett förslag om ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden, men kräver även att trålgränsen flyttas ut.

Havs- och vattenmyndigheten fick under 2020 i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. I uppdraget ingick även att sammanställa nu befintliga undantag från trålfiskeförbudet samt att redovisa hur ett generellt stopp för bottentrålning kan införas i övriga svenska skyddade områden utanför trålgränsen, även för utländska fiskefartyg. Näringsdepartementet har nyligen haft förslaget ute på remiss. Sportfiskarna är positiva till inriktningen i förslaget, men anser samtidigt att situationen är så pass allvarlig för våra kustfiskbestånd att mer åtgärder krävs. En sådan uppenbar åtgärd är att flytta ut det storskaliga industrifisket samt västkustens bottentrålning från kusten.

–Skyddsbehovet för våra kustekosystem är enormt och det är därför viktigt att åtgärder inte bara utreds utan också verkställs, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sportfiskarna konstaterar att under de senaste decennierna har andra intressen är miljöintressena, andra principer än bevarandeprinciperna och andra ansatser än ekosystemansatsen prioriterats. Under dessa decennier har våra kommersiellt viktiga fiskbestånd överexploaterats och är i många fall på rekordlåga nivåer. Att nu implementera ett omvänt system med att generellt förbjuda bottentrålning jämfört med som idag – att den mest skadliga fiskemetoden i Sverige tillåts nästan överallt – kan ses som en länge efterfrågad tillståndsprövning av skadliga fiskemetoder. Ambitionen måste vara att ett prioriterat företräde till fiskresurser ska ges till det fiske som sker med minst negativ miljöpåverkan.

–Trålgränsens läge nära kusten och de otaliga inflyttningszonerna där bottentrålning tillåts har starkt bidragit till nuvarande allvarliga situation för många rovfiskbestånd på västkusten, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren.

Sportfiskarna anser sammanfattningsvis:
-    Att ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden är mycket bra. Det ligger i linje med att miljöfarlig verksamhet ska miljöprövas. Men förslaget måste såklart även verkställas och inte bara utredas. 
-    Att mot bakgrund av att många kommersiellt fiskade rovfiskbestånd idag är en bråkdel av vad de var på 1980-talet måste svenska myndigheter, departement och politiker omedelbart tillsätta kraftfulla åtgärder för att ge våra fiskbestånd en chans till återhämtning.
-    Att nuvarande inflyttningsområden tas bort för storskaligt industrifiske och västkustens bottentrålning efter havskräfta samt att utflyttningsområden istället införs för att skydda lokala strömmingsbestånd, lokala torskbestånd och särskilt viktiga sportfiskeområden. 
-    Att Sverige omedelbart måste agera för en ytterligare utflyttning av trålgränsen, med stöd av i huvudsak artikel 20 i den gemensamma fiskeripolitikens grundförordning.
-    Att det är bra att länsstyrelser och kommuner nu tydligare involveras i arbetet med skyddet av bevarandevärden i marina områden. 
-    Att skrivningen om försvårande för fisket i 20 § fiskelagen bör tas bort, inte minst för att denna begränsning inte kan samexistera med ambitionen att i ökad utsträckning miljöanpassa fisket.

Läs hela Sportfiskarnas yttrande här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rädda Västerhavet | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv