Sportfiskarna står upp för karpmete i remissvar

Micke-med-Ettan-13-8...Foto: David Edling / Sportfiskarnas biolog Micael Söderman som medverkat i ärendet fiskar själv karp.

Sportfiskarna har nyligen lämnat svar på en remiss från HaV för nya föreskrifter för att sätta ut och flytta fisk i naturen. I de nya föreskrifterna föreslås bland annat att det inte längre ska vara tillåtet att etablera nya karpvatten, något Sportfiskarna starkt motsätter sig.

Sportfiskarna anser att oron för att utsättning av karp orsakar skada i våra vatten är starkt obefogad. Arten har odlats i landet sedan slutet av 1500-talet. Arten kan etablera sig framgångsrikt i små dammar utan annan fisk. Det finns också exempel på reproduktion i enstaka grunda sjöar i Skåne. I dessa vatten kan den då göra skada om bestånden blir täta.  Men Sportfiskarna menar att det är felaktigt att glesa karpbestånd skulle påverka sjöar så negativt att det kan ses motiverat att förbjuda utplantering.

Karpfisket i Sverige ökar stadigt i intresse. I England och flera andra europeiska länder är metet efter karp enormt populärt och samma potential finns i Sverige, vilket redan syns i form av exklusiva karpvatten som genererar inkomster på landsbygden. På sikt kan positiva effekter av detta bli en regional utveckling och ett lättat fisketryck på andra arter. 
Sportfiskarna anser därför att karputsättning för att etablera nya karpvatten i nära samverkan med berörd länsstyrelse fortsatt bör vara möjligt.

Sportfiskarna anser också att det är viktigt att det ska vara möjligt att gräva och anlägga särskilda karpdammar för att kunna skapa ett attraktivt sportfiske.

Om nya regler för återintroduktion av bestånd:
På förslaget om nya föreskrifter för utsättning av fisk för att återetablera bestånd har sportfiskarna en viktig synpunkt. Nu föreslås en strikt tillämpning att endast stammar som härstammar från samma vattenområde eller närmast liggande vattenområde får användas. Detta är en mycket god grundregel som förbundet stödjer, men i vissa fall kan detta vara omöjligt, exempelvis när bestånd slagits ut av vattenkraft och genbanken gått förlorad. Ett annat exempel är när vattnen är starkt påverkade av exploatering och därmed har förändrats.

Ett konkret exempel på detta är att Sportfiskarna nu genomför ett försök att återintroducera öring i Trödjeån i Gästrikland. Trödjeån som mynnar i den inre delen av Trödjefjärden torkar nu ofta ut sommartid då avrinningsområdet är kraftigt påverkat av utdikning. Den ursprungliga öringen har sannolikt slagits ut på grund av vattenbrist och annan mänsklig påverkan. Klimatförändringen med varmare somrar förvärrar nu tillståndet. Återintroduktion, som efter ett år hittills varit mycket lyckad, sker nu med en öringstam från Gotland som anpassat sig till att leva i små vattendrag som torkar ut sommartid. Anpassningen består i att ynglen simmar ut i havet redan första sommaren innan vattnet sinar. En återintroduktion av närbelägna öringstammar vars yngel stannar flera år i vattendraget är därför i princip omöjligt. Sammantaget önskar Sportfiskarna att föreskrifterna nu justeras för att ge möjlighet till den här typen av restaureringsprojekt som kan komma att behövas i många vatten framöver.

Övriga synpunkter:
Sportfiskarna ser positivt på att regnbåge undantas från nya restriktioner. Arten har mycket stor betydelse för det populära Put&Take-fisket landet runt och är för många yngre sportfiskare en viktig inkörsport till sportfisket som fritidsintresse.

Sportfiskarna har inga synpunkter på att kanadaröding och bäckröding, arter med bevisat hög invasionspotential och ekologisk negativ påverkan, inte längre ska ges utsättningstillstånd.

Läs Sportfiskarnas svar i sin helhet här.
Läs HaV:s remiss här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Förening | Taggar: fiskekort.se |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv