Räddningsplan för torsken ska baseras på senaste forskningen

foto-jesper-bay-Eero...
Foto: Jesper Bay / Torskfångst i södra Östersjön 1987.

Lobbyorganisationen FishSec startar nu ett tvåårsprojekt för att hjälpa Östersjöns kollapsade torskbestånd att återhämta sig. Sportfiskarna sitter i styrelsen för FishSec tillsammans med andra miljöorganisationer.

Projektet Return of the Cod, som delfinansieras av Postkodstiftelsen, kommer både ta fram förslag till en räddningsplan för torsken och analysera de socioekonomiska effekterna planen beräknas föra med sig. Förslagen kommer sedan presenteras för beslutsfattare i hela Östersjöregionen.

Torsken är den viktigaste rovfisken i Östersjön och den spelar en viktig roll i havets ekosystem. Under decennier har det stora östra torskbeståndet minskat dramatiskt. Förutom historiskt överfiske och fortsatt stora otillåtna utkast av oönskade torskar har beståndet drabbats av matbrist, parasiter och syrefattiga bottnar, vilket bland annat lett till att östra beståndet idag bara leker på en känd plats - i Bornholmsdjupet norr om Bornholm.

Därför är det viktigt att komma överens om och genomföra åtgärder, baserade på bästa tillgängliga forskning, för att underlätta återväxten av det östra torskbeståndet. Dagens magra torskar och kollapsade bestånd är ett hårt slag för havets ekosystem, alla fiskare och kustsamhällen runt Östersjön. 

-Det här projektet inkluderar samarbetspartner i alla åtta EU-länder som är delaktiga i förvaltningen av Östersjön. Vi startar med att ta fram två forskningsrapporter - en litteraturöversikt om torsken och en socioekonomisk analys - som ska utmynna i en rad konkreta förslag för att underlätta torskens återväxt. Förslagen kommer att utgöra basen för ett omfattande påverkansarbete riktat mot ansvariga politiker och tjänstemän i respektive EU-land”, säger Cornilla von Plomgren, tf kanslichef på FishSec.

Östersjön är ett av världens mest studerade hav, vilket gett avtryck i forskningen. Det finns också många bra målsättningar och regler för förvaltning av både havsmiljö och fiskbestånd. Det som saknas är åtgärder som omsätter forskningsresultaten i konkreta åtgärder för att nå målsättningarna. Stödet från Postkodstiftelsen gör det möjligt att ta fram en återhämtningsplan för Östersjötorsken, en plan baserad på en ekosystembaserad fiskförvaltning som gynnar torsken men även samspelet mellan olika organismer i Östersjön. 

-Att hjälpa den östra Östersjötorsken att återhämta sig är oerhört viktigt. Både för balansen i ekosystemet men också för att möjliggöra hållbart fiske som också gynnar människorna i regionen. Vi är därför glada att stötta FishSec i deras arbete att bistå beslutsfattare med relevanta underlag så att de kan ta de beslut som behövs för att möjliggöra ett starkt torskbestånd i Östersjön, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen. 

Om FishSec
FishSec är en fristående, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande organisation som verkar för bevarande och återställande av marina ekosystemtjänster med fokus på fiske. Målet är väl förvaltade hav med rik biologisk mångfald och blomstrande fiskbestånd. FishSec är aktiva på EU-nivå och i Östersjöregionen och förespråkar ett fiske som ligger inom de ramar som det marina ekosystemet klarar av. Sportfiskarna sitter i styrelsen för FishSec tillsammans med Världsnaturfonden WWW och Naturskyddsföreningen. www.fishsec.org

Om Svenska Postkodstiftelsen 
Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt. www.postkodstiftelsen.se
 

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv