Välkommet besked från HaV om ökat skydd för strömming

JK-Fotografie-Design...Foto: JK-Fotografie-Design-shutterstock.com / Sportfiskarna välkomnar konkreta åtgärder för att skydda strömmingen.

Havs- och vattenmyndigheten presenterade idag ett åtgärdspaket för att ge strömmingen i Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ökat skydd. Sportfiskarna välkomnar paketet men påpekar att det viktiga är att konkreta regleringar av fisket införs snarast.

Sportfiskarna tillsammans med många andra aktörer längs ostkusten, som kustfiskare, länsstyrelser och lokalpolitiker har länge drivit frågan om att det pelagiska industrifisket måste begränsas. Senast för en vecka sedan krävde Sportfiskarna i ett remissvar kraftfulla regleringar. Det finns även en stark opinion bland allmänheten längs ostkusten om att stoppa industrifisket. Länsstyrelsen i Stockholms län har särskilt starkt drivit frågan om att reglera industritrålarna.

-Det viktiga nu är att konkreta åtgärder genomförs, exempelvis genom att man snarast påbörjar arbetet med en utflyttning av trålgränsen. Det finns en uppenbar fara i att ytterligare utreda och forska utan att samtidigt lätta tillräckligt på fisketrycket, kommenterar Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Enligt HaV pågår och planeras totalt åtta åtgärder för att öka skyddet av strömmingen, exempelvis:

-förstärkt skydd av rekryterings- och uppväxtområden
-översyn av trålgränser och trålfiskeområden
-ett utökat och samordnat kustnära provtagningsprogram

Sportfiskarna kommer nu att gå igenom och analysera HaV:s förslag noga och tillsammans med andra aktörer fortsatt påverka för att exempelvis fler fredningsområden införs där storskaligt industrifiske är förbjudet och att en utflyttning av trålgränsen genomförs.

Många tydliga tecken på att fisketrycket är för hårt
Det storskaliga industrifisket gör ohållbart stora uttag av strömming vilket riskerar att påverka hela ekosystemet i Östersjön. Forskare på bland annat SLU och Stockholms universitet har tidigare påpekat detta för myndigheten i särskilda skrivningar. Oroande tecken på obalansen är framförallt att strömmingen minskat i storlek, att lokala lekbestånd har minskat drastiskt, att det finns tydliga tecken på att strömmingen könsmognar tidigare, samt att spiggen har ökat explosionsartat längs ostkusten. Kustbestånden av våra vanligaste arter som abborre minskar även kraftigt när de utsätts för kraftigt ökande predation/konkurrens från spigg. Stor strömming har sannolikt en nyckelroll för att kunna minska spiggbeståndet.

-Vi har tillsammans med de regionala yrkesfiskarna i Bottenhavet länge lyft frågan om det akuta läget för strömmingen. Fisketrycket har ökat kraftigt sedan 90-talet, samtidigt som storleken på strömming minskat. Att spöfiska strömming på våren är nu ett minne blott och yrkesfiskarna har svårt att få tag på strömming till förädling, säger Lars Ljunggren, projektledare på Sportfiskarnas kontor i Gävle.

Sportfiskarna publicerade i juni 2020 en rapport om industrifisket i Bottenhavet:
Ny rapport visar skrämmande utveckling i Bottenhavet

Läs mer om Sportfiskarnas arbete mot industrifisket här:
Sportfiskarna kräver: trålgränsen måste flyttas ut i Östersjön

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv