Tusentals våtmarker inventeras inför restaurering

vatmarksrapport-800
Foto: Ola Freijd / Projektets rapport är utmärkt läsning för den som vill lära sig mer om våtmarker och behovet av restaurering.

Sportfiskarna Region Väst genomför för närvarande en mycket omfattande inventering av våtmarker i regionen. Inventeringen ska ligga till grund för kommande åtgärder för att förbättra vattenmiljön i områdets vattendrag. Då får lax och öring det bättre, vilket i slutändan även ger ett bättre sportfiske.

Våtmarkernas betydelse för våra vatten går knappast att överskatta – för vattenkvalitet, flödesutjämning och biologisk mångfald. Mängder av våtmarker är kraftigt skadade av mänsklig påverkan och vi behöver snarast komma igång med ett restaureringsarbete.

Våtmarkernas livsviktiga funktioner
Friska och fungerande våtmarker är naturens egna reningsverk, som motverkar övergödning, tar hand om gifter och dämpar brunifieringen från skogsbruket. De spelar en avgörande roll för vattenkvaliteten i våra vatten, från bäck till hav. Likaså är våtmarkernas magasinerande förmåga oumbärlig för att balansera effekterna av både torka och extremflöden.

Våtmarkerna har stora problem
Nu mår våra våtmarker tyvärr inte så bra som man kunde önska. En fjärdedel av landets ursprungliga våtmarksareal har helt raderats ut genom utdikning och sjösänkning. I delar av södra Sverige är den siffran så hög som nittio procent – bara en tiondel av våtmarkerna återstår. Och av de som finns kvar är många så skadade av utdikningar att de tillsammans årligen avger lika mycket koldioxid som vägtrafiken. Tillståndet för våra våtmarker är direkt kopplat till hälsotillståndet för livet i våra vatten, och det är tydligt att här finns gigantiska åtgärdsbehov.

Omfattande kartläggning av Risvedens våtmarker
I samarbete med Naturskyddsföreningen kartlägger vi nu över tusen våtmarker i det 20 000 hektar stora skogsområdet Risveden nordost om Göteborg. Målet med inventeringen är att ta fram ett underlag för restaureringar. Ett tjugotal avrinningsområden är berörda, som Slereboån, Grönån, Valån med flera, och arter som lax, öring och flodpärlmussla. Hittills har vi undersökt 469 av Risvedens våtmarker, och nära hälften har konstaterats med åtgärdsbehov på grund av utdikningar och andra ingrepp.

En praktiskt användbar rapport som kan inspirera fler till insatser för våtmarkerna
Vi har nu tagit fram en rapport som förutom konkreta inventeringsresultat och åtgärdsförslag också innehåller en genomgång av våtmarkernas viktiga funktioner och en praktisk beskrivning av hur vi har gått tillväga. Vi hoppas att den ska inspirera till liknande insatser runt om i landet, för åtgärdsbehoven är stora!

Rapporten finns att läsa och ladda ner här:
Våtmarker i Risveden – januari 2021

Vi har också satt ihop ett protokoll-kit, som innehåller vårt inventeringsprotokoll med manual, och som är fritt att använda, som det är eller som inspiration.

Inventeringen fortsätter under 2021
Inventeringen har förverkligats genom ett projektbidrag från Naturskyddsföreningens våtmarkssatsning Tid för våtmark, och rapporten är en del av slutredovisningen dit, men arbetet går vidare under hela 2021 med stöd av LONA våtmarks-medel.

Motsvarande inventering även i Göteborgs kommun
Utöver inventeringen i Risveden driver vi med hjälp av LONA våtmarks-medel en motsvarande inventering av samtliga våtmarker i Göteborgs kommun. Där är läget just nu att 375 av knappt 900 våtmarker är inventerade, och 141 av dem är bedömda med åtgärdsbehov. Även denna inventering fortsätter under hela 2021.

Mer info: 
Niklas Wengström, 0721-82 72 97, niklas.wengstrom@sportfiskarna.se
Ola Freijd, 070-422 15 42, ola.freijd@sportfiskarna.se

stora-lovsjon-800Foto: Ola Freijd / Hela området här fungerar som en enda stor vattenhållande tvättsvamp. Stora Lövsjön, Risvedens Naturreservat.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv