Klimatförändringar påverkar havsöringen på Gotland

nio-havsoringar-gotl...Foto: Lars Vallin / Havsöringarna samlas utanför åmynningarna i väntan på tillräckligt med vatten. Här minst nio individer.

Ett varmare klimat med torka och längre växtsäsong påverkar redan havsöringen på ön, framförallt i mindre vattendrag. Det kan därför finns anledning att börja anpassa reglerna för öringfisket på kusten, exempelvis genom att förlänga fredningstiden i fredningsområden.

Öring är en relativt anpassningsbar art som kan leva i allt från små skogsbäckar till våra största sjöar och i havet. På Gotland har havsöringen utvecklat en strategi för att klara av att leka i mindre vattendrag som torkar ut på sommaren. De öringyngel som under våren föds i sådana bäckar vandrar ut till havet redan efter några veckor, normalt stannar ynglen i något år. Tack vare denna anpassning som kallas för yngelutvandring kan mindre vattendrag producera nya årsklasser trots att de ofta torkar ut helt sommartid. Det är inte troligt att yngelutvandring som upptäcktes genom forskning på 1990-talet enbart är en klimatanpassning då en bidragande orsak sannolikt också är att flertalet vattendrag på ön sedan länge är kraftigt påverkade av utdikning. Men klart är att ett varmare klimat med längre vegetationsperiod kan förvärra vattenbristen och att yngelutvandringen därför är livsviktig för öringens överlevnad i mindre lekbäckar. 

oringungar-gotland-8...Foto: Lars Vallin / Några veckor gamla årsungar av havsöring som står inför utmaningen att lyckas anpassa sig till ett varmare klimat. 

Vattenbrist ger senare lek
Gotland har de senaste åren varit drabbat av kraftig vattenbrist med mycket låga grundvattennivåer och många uttorkade vattendrag sommartid. Den mesta nederbörden faller under senhösten och vintern. För havsöringens del innebär det att många lekbäckar saknar tillräckligt med vatten fram till senhösten. Att leken blir förskjuten, i vissa fall ända till fram till in i januari, påverkar naturligtvis också kläckning och överlevnad av havsöringens yngel. Om ynglen inte hinner kläckas och ta sig upp ur grusbäddarna innan torkan sätter in på våren så överlever de helt enkelt inte. Undersökande elfisken har visat att detta har hänt årsklasser i vissa vattendrag.
Under den senaste tioårsperioden märks tydliga tendenser till att havsöringsleken ofta blir förskjuten. Kombinationen av låga vattenflöden i åarna och även låg havsvattennivå gör att mycket fisk under lång tid koncentreras utanför åarna i väntan på att kunna forcera mynningen.

Rekommendationer om återhållsamhet i fisket på Gotland
Strax före jul 2020 gick ett pressmeddelande ut från länsstyrelsen och Fiskeförvaltning Gotland där man vädjade till sportfiskare och andra att avstå från allt fiske i fredningsområdena även under januari månad. Fiske i öns 25 fredningsområden är förbjudet från 1 oktober till 31 december. Men denna vinter fanns mycket lekfisk och även många utlekta fiskar i dålig kondition kvar i fredningsområdena efter nyår.

-Det finns många frågor om hur klimatförändringarna kommer påverka havsöringen framöver. Vad som är tydligt är att det finns stor anledning att värna lekande och utlekt fisk. En rekommendation är generellt att fiska på avstånd från fredningsområdena, där chanserna till blank fisk också är större. En anpassning till ett varmare klimat kan säkert också innebära att de rekommendationer vi gick ut med före jul så småningom även blir nya regler och att fredningsperioden förlängs, kommenterar Sportfiskarnas projektledare Lars Vallin.

Sportfiskarnas regionkontor i Visby genomför både omfattande fiskevårdsinsatser i olika vattendrag och jobbar med att informera om ett hållbart fiske efter öring på ön.

Läs mer om havsöringsfisket på: www.fiskelandgotland.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv