Olagliga utkast fortsätter vid trålfiske

Fiskebåt-bottentrala...Foto: Sportfiskarna / Tyvärr fungerar inte kontrollen och omfattande utkast av oönskad fångst fortsätter.

Nyligen riktades forskarkritik mot Havs-och vattenmyndigheten. Samtidigt visar data att utkasten sannolikt är mycket stora och att risken att upptäckas är minimal.

Nyligen riktade SLU Aqua stark kritik mot Havs- och vattenmyndigheten (HaV), något Sportfiskarna då uppmärksammade. Man menade att myndigheten inte i tillräcklig grad följer upp och kontrollerar reglerna för landningsskyldigheten eller ställer krav på yrkesfisket att använda bästa möjliga redskap och tillgänglig teknik för att undvika oönskad fångst. Eftersom risken att överträdelser upptäcks är näst intill obefintlig saknas enligt SLU Aqua ett viktigt incitament för företagen att samarbeta för att förbättra förvaltningen och utveckla mer selektiva redskap för att minska oönskade fångster.

HaV har besvarat kritiken
HaV besvarade kritiken med att det i dag helt saknas metoder, organisation och tillräckliga resurser för övervakning av fiskefartygen. Det har man också tillsammans med Kustbevakningen konstaterat i en utredning som lämnades till regeringen under hösten 2020. Men i så fall borde myndigheten skärpa reglerna för vilka redskap som det är tillåtet att använda. Det kan man göra inom ramen för de bemyndigande som finns. Myndigheten svarar dock inte på frågan varför det inte sker och varför licenser och fisketillstånd inte kopplas till föreskrifter om bästa möjliga teknik och selektiva redskap när sådana finns. 

HaV och Kustbevakningen (KBV) ansvarar tillsammans för olika delar av fiskerikontrollen i Sverige. Fiskerikontrollens syfte är att säkra så att fiskekvoter inte överskrids och att uppgifter om fångade kvantiteter från olika bestånd och områden är riktiga. Företagen är skyldiga att lämna uppgifter om vad som fångas och vad som säljs. Det är bland annat grundläggande information till de modeller som används för att beräkna fiskbeståndens storlek och bedöma hur stora fångstkvoterna ska vara. Därför är det viktigt att näringen inser att det följer ett ansvar med rättigheten att fiska som innebär att man ska medverka och lämna korrekta och fullständiga uppgifter till myndigheterna. Tyvärr brister detta i mycket stor omfattning.

Tydliga data
Uppgifter från HaV, KBV och SLU Aqua om fiske med olika bottentrålar för åren 2017–2020 visar att det som näringen rapporterar om bifångster enligt landningsskyldigheten utgör mindre än en promille av den totala landningsvikten. Det är helt orimligt och uppenbart att man inte rapporterar korrekt. De kontroller ombord som genomförs av KBV (så kallat ”sista tråldrag”) visar att oönskad fångst eller utkast borde uppgå till minst 10–20 % beroende på område och hur trålen är utformad.  
Baserat på den provtagning ombord på fiskefartygen som SLU Aqua genomför kan man för åren 2017–2019 beräkna att 5 000 ton undermålig fisk av de ekonomiskt viktigaste arterna fångades med olika bottentrålar i Kattegatt och Skagerrak. Enligt landningsskyldigheten borde en stor del av detta ha landats. Tillåtna utkast av olika arter som inte behöver landas ska också redovisas av företagen.

Överträdelser mot landningsskyldigheten är brott som ska åtalsanmälas enligt 39 a § Fiskelagen. Vid en fällande dom är straffet böter eller fängelse i högst ett år. Tillåtna utkast som inte registreras i loggbok innebär inte brott mot landningsskyldigheten utan är ett loggboksfel som ska leda till sanktionsavgifter enligt fiskeförordningen (1994:1716). Det är därför positivt att HaV enligt regleringsbrevet ålagts att genomföra de förslag som myndigheten redovisade till regeringen med anledning av uppdraget att föreslå hur försök med kamerabevakning av fiskefartyg kan genomföras för att se till att landningsskyldigheten efterlevs. Frågan till HaV blir, ”Hur många är överträdelserna”?

Läs mer:
Om landningsskyldigheten: Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter (2020) - Regeringsuppdrag - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)
Om effektivare fiskerikontroll: Uppdrag att utreda och föreslå hur fiskerikontrollen kan (havochvatten.se)

Tabeller:

tabell1-fangst-under...

 

tabell2-utkast-SLU-s...

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv