300 000 i fiskeavgift för torrläggning av Åvaån

avaan_torr_800Foto: John Kärki / Åvaån var som synes helt torr i slutet av juli 2019.

Naturvårdsverket som äger två dämmen i Åvaån får nu betala 300 000 kronor i fiskeavgift för att ån torrlades sommaren 2019. Sportfiskarna var först med att upptäcka och anmäla att vattnet var borta.

Under sommaren 2019 ströps vattentillförseln till Åvaån på grund av en felaktig reglering av dämmen 1,5 kilometer från havet. Sportfiskarna upptäckte att ån var torr i slutet av juli i samband med det årliga elfisket i vattendraget och anmälde då ärendet för tillsyn till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 Åvaån är ett av Stockholms viktigaste vattendrag för havsöring och rinner delvis genom Tyresta nationalpark. Vattendraget har även spelat en viktig roll i fiskeriforskning kring bland annat smoltutvandring. Åns öringproduktion bidrar även till det populära havsöringsfisket på kusten.

- Det strypta vattenflödet innebar en smärre katastrof för öringbeståndet i vattendraget, sannolikt har tre generationer öring slagits ut och vilken negativ effekt som torrläggningen haft på exempelvis bottenfaunan kan man enbart spekulera om, säger fiskevårdaren John Kärki som var på plats sommaren 2019.

Efter en lång process kom nu i december tillsynsbeslut om vilka påföljderna blir. Naturvårdsverket som äger dammarna ska betala 300 000 kronor i fiskeavgift som ska användas för fiskevårdande åtgärder i Åvaåns avrinningsområde. Dessutom ska ett kontrollprogramupprättas för Åvaåns dämmen med nivåmätning, flödeskontroll och uppföljning av biologin i ån. 

Det är Stiftelsen Tyrestaskogen, STS, som på uppdrag av Naturvårdsverket förvaltar nationalparken och reservatet som brustit i skötseln av dammarna och vattenregleringen. Stiftelsen har i ett yttrande under tillsynsprocessen hävdat ”att det inte är tydligt belagt att vattenflödet har understigit 8 liter/sekund.” - samt ifrågasatt att fiskeavgift kunde utkrävas då ”det enligt skötselplanen inte ligger i nationalparkens eller naturreservatets syfte och inte heller är STS huvuduppgift att tillgodose det allmänna fiskeintresset genom att gynna havsfiske av öring utanför reservatet.”

- Det är trots allt en seger för vattenmiljön och sportfisket att ett ordentligt vite nu utkrävs, det ger en tydlig indikation på att vattendragen och fiskarna i Stockholms län är skyddsvärda och att det lönar sig att anmäla. Alla medlemmar som är ute vid våra vattendrag får gärna hjälpa till att hålla koll på olika hot mot vattenmiljön. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skydda våra havsöringar, uppmanar John Kärki.

Sportfiskarna kommer fortsätta arbetet med att förbättra och skydda vattendragen i Stockholms län framförallt genom olika biotopförbättrande åtgärder, exempelvis just nu i Hargsån.

Läs mer om ärendet här:

Åvaån torrlagd på grund av dammar i Tyresta nationalpark

Tillsynsbeslut: Tillsyn av dammanläggningarna Lanan och Nedre Dammen i Åvaån inom Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat, Tyresta kommun

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv