Landets experter i upprop mot planer på sänkta pH-mål

fpm-wengstrom-800
Foto: Niklas Wengström / Kunskapsunderlaget för att sänka pH-målet anses vara otillräckligt.

pH-målet 6,2 för flodpärlmussla kan komma att sänkas enligt ett förslag från Havs-och vattenmyndigheten.

17 november höll Havs- och vattenmyndigheten en workshop med länsstyrelsernas kalkhandläggare om olika frågor som rör kalkningen och dess framtida utformning. På agendan fanns bland annat ett förslag om att sänka pH-målet 6,2 för flodpärlmussla till pH 6,0.

Förslaget har väckt stor bestörtning bland landets samlade expertis på flodpärlmussla vilket har lett till att man nu författat och skickat in en skrivelse till HaV med experternas synpunkter.

Sammanfattningsvis anser man att det saknas tillräcklig vetenskaplig grund för att sänka pH-målet 6,2. Som jämförelse är motsvarande pH-mål i Norge pH 6,4. Man menar även att försiktighetsprincipen bör tillämpas när det vetenskapliga underlaget är svagt och flodpärlmusslan är   en internationellt och nationellt starkt hotad art.

Läs skrivelsen här:

Till Havs- och Vattenmyndigheten

Behåll pH-målet 6,2 vid kalkning av vatten med flodpärlmussla!
Vi som skriver detta arbetar på olika sätt med att bevara flodpärlmusslan– forskning, inventeringar, undersökningar, biotopåtgärder, åtgärder med artificiell föryngring, kalkning m.m.

Vi har fått kännedom om att HaV har ett förslag där dagens pH-mål 6,2 vid kalkning av flodpärlmusselvatten ska sänkas till pH 6,0.
•    Vi anser att pH-målet vid kalkning av flodpärlmusselvatten inte ska sänkas utan fortsättningsvis vara 6,2.
•    Nuvarande pH-mål 6,2 baseras på att tillgängliga data visar att lägsta pH i vatten med livskraftiga bestånd (stor andel juveniler, motsvarande gynnsam bevarandestatus) är 6,2. Nämnas kan att pH-målet vid kalkning av flodpärlmusselvatten  i Norge är 6,4.
•    Vi anser att de data som HaV presenterar inte är tillräckliga för att dra slutsatsen att pH-målet kan sänkas till 6,0. 
Vad vi förstår, är HaV:s grund för sänkning de data som Wengström & Höjesjö i rapporten ”Effekter av kalkning på flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera L.)” presenterar – se nedan utdrag ur HaV:s ”Underlag till workshop”. Hur stor andel av i datamängden ingående vatten har en otillfredsställande andel juveniler? Som exempel kan nämnas, att det i gruppen ”juveniler” kan förekomma vatten där endast en juvenil med längden 49 mm påträffats, alltså mycket dålig föryngring. 
•    Vi anser att jämförelsen mellan de två pH-intervallen måste göras i vatten med livskraftiga populationer. HaV måste därför analysera dessa data.
•    Vi anser också att försiktighetsprincipen bör tillämpas när, som här, det vetenskapliga underlaget är svagt och då det handlar om en internationellt och nationellt starkt hotad art; flodpärlmusslan.
•    Om HaV står fast vid förslaget att sänka pH-målet, förväntar vi oss en mer ingående analys av tillgängliga data och tydligare motivering än vad som presenteras i ”Underlag till workshop”.
•    Vi ser fram emot HaV:s kommentar på denna skrivelse.


Lennart Henrikson, Natur och Människa AB
Håkan Söderberg, Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Martin Österling, Karlstads universitet
Niklas Wengström, Sportfiskarna/Göteborgs universitet
Ted von Proschwitz, Naturhistoriska museet i Göteborg
Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen i Hallands län
Hans Schibli Lundahl, Länsstyrelsen i Hallands län
Per Ingvarsson, PI Fly Vatten- och Fiskevård AB
Stefan Lundberg, Vattenakademien
Ingemar Alenäs, Firma Inger o Ingemar Alenäs
Jakob Bergengren, Tekniska verken, Linköpings kommun

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv