Öka jaktmöjligheterna på säl och skarv

Cormorant-perch-Swed...
Foto: Ola Freijd

Regeringskansliet har nyligen remitterat Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider. Nu föreslås ökade jaktmöjligheter på skarv och säl.

Sportfiskarna var under hösten 2019 inbjudna till en workshop hos Naturvårdsverket på temat storskarv och det som kallas skyddsjakt på enskilds initiativ, något som regleras i jaktförordningens bilaga 4. Sportfiskarna upplevde nära på konsensus i frågan kring det stora behovet av åtgärder mot den problematiska underarten mellanskarven. För en enskild markägare/jakträttsinnehavare innebär denna form av skyddsjakt en möjlighet att förebygga skada när behovet uppstår utan att först ansöka om skyddsjakt och invänta handläggningstid och beslut.

När ärendet i vintras remitterades tillstyrkte Sportfiskarna förslaget som helhet, men hade också synpunkter på bland annat begränsningen i tid för vissa insatser. När Regeringskansliet efter sommaren remitterade Naturvårdsverkets översyn var det med justeringar som rörde just denna begränsning.

Extra skydd vid fredningsområden
Sportfiskarna är mycket positiva till de två extra vintermånader jämfört med ursprungsförslaget som skyddsjakten föreslås kunna bedrivas inom fredningsområden. Även om förbundet anser att skyddsjakt på storskarvens underart mellanskarv ska kunna ske året runt för att förebygga skada inom viktiga fredningsområden för fisk, så bidrar dessa två vintermånader till skyddet av våra gemensamma fiskbestånd. Vintermånaderna innebär ofta mycket mellanskarv i fredningsområden och sötvattensområden. I Danmark har skarvpredationen särskilt under kalla vintrar inneburit katastrofala konsekvenser för lokala fiskbestånd.

–Behovet av en skärpt skarvförvaltning är enormt och det krävs många åtgärder för att hantera den skada vi ser på fiskbestånden. Vi efterlyser en ny oberoende nationell skarvinventering samtidigt som andra länsstyrelser än Stockholms län behöver ta tag i frågan om regionala förvaltningsplaner, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Möjlighet till licensjakt på både gråsäl och knubbsäl
I det nu remitterade förslaget föreslås också att det ges möjlighet till licensjakt på knubbsäl genom att arten införs i jaktförordningen. Detta innebär möjlighet till licensjakt så länge arten uppnår gynnsam bevarandestatus. Vikaren har däremot plockats bort från den möjligheten, främst med hänvisning till osäker populationsstatus och mildare vintrar eftersom vikaren föder sina ungar på havsis. Man föreslår också att licensjakten på gråsäl införs permanent i jaktförordningen (licensjakt med stöd av 23 g § JF är i nuläget tillåtet på gråsäl fram till den 1 januari 2022) med hänvisning till den starka beståndsstatusen. Att även knubbsäl nu kan bli aktuell för licensjakt ser Sportfiskarna som mycket positivt.

–Efter decennier av kommersiellt överfiske i Västerhavet och den obalans det skapat har vi tyvärr inget annat val när vi ska skydda fiskbestånden än att med start i fredningsområden decimera de historiskt starka säl- och skarvpopulationerna, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren. 

Läs Sportfiskarnas yttrande.
Läs samtliga inkomna yttranden.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv