Nu blir det fria vandringsvägar i Gisslarboån

nedre-dammen-800
Foto: Johan Rudin / Avveckling av den nedre dammen nedströms Gisslarbo kraftverk. Delar av dammen kommer att finnas kvar som kulturminne.

Just nu genomförs omfattande fiskevårdsåtgärder i Gisslarboån, ett biflöde till Hedströmmen i Västmanland. Ett långsiktigt mål är att återintroducera öring i ån.

Sportfiskarna är delaktiga i det pågående åtgärdsarbetet när fria vandringsvägar nu återskapas i ån. Fungerande fiskvägar anläggs förbi Mälarenergis kraftverk i Gisslarbo och två nedanförliggande dammar i ån avvecklas. Fina strömsträckor återskapas även när dammarna avlägsnas. Ån som varit kraftigt flottledsrensad restaureras vidare genom att bortrensad sten läggs tillbaka i fåran och lekgrus tillförs.

Miljöprövning av Hedströmmen 2024
Enligt den nationella planen för miljöprövning av vattenkraften ska avrinningsområdet Hedströmmen prövas enligt moderna miljökrav 2024. Restaureringen av Gisslarboån kommer då kunna ge god vägledning för andra insatser då de pågående åtgärderna i ån är ett sällsynt gott exempel på att markägare och kulturmiljöintressen redan från början varit involverade och därmed är positivt inställda till åtgärdsarbetet. Länsstyrelsen i Västmanlands län har varit starkt stöttande i att få projektet genomfört.

Återintroduktion av öring
Det har tidigare funnits öring på den nu restaurerade sträckan men påverkan från vandringshinder, korttidsreglering och flottledsrensning har inneburit att arten slagits ut. Nu finns dock planer på att återintroducera öring och eventuellt även flodpärlmussla efter restaureringen. I och med en ny vattendom som innebär en stabil minimitappning kommer det nu åter att bli möjligt för öring att leva på sträckan. Kraftbolaget Mälarenergi är positiva till åtgärdsarbetet och har själva tagit initiativ till delar av biotopvården och restaureringen som Sportfiskarna nu utför.

-Under åtgärdsarbetet har vi glädjande nog observerat ett relativt stort antal stensimpor i ån vilket visar att ån har god vattenkvalitet och att det bör vara finnas goda förutsättningar för att återintroducera öring, säger Johan Rudin, projektledare på Sportfiskarna.

Dammrivningarna och tröskling i Gisslarboån är finansierade av fiskevårdsmedel från Länsstyrelsen i Västmanland och LOVA-medel. Mälarenergi bekostar biotopvården.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv