Sportfiskarna inventerar vattendrag i Boxholm och Åtvidaberg

Stormusselinventerin...
Lillån i Boxholm hyser ett föryngrande bestånd av flodpärlmussla. Foto: Niklas Wengström, Sportfiskarna.

Sportfiskarna inventerar nu vattendrag med höga naturvärden i Boxholm och Åtvidaberg.

Sportfiskarnas biologer i region Väst och Öst genomför just nu naturvärdesinventeringar i Lillån i Boxholms kommun samt Storån i Åtvidabergs kommun. Inventeringarna utgörs i huvudsak av bottenfaunaundersökningar och stormusselinventeringar. I Lillån genomförs även elfisken för att inventera fiskbestånden. En viktig del i detta är att undersöka om fisk är infekterad av mussellarver, eftersom de svenska stormusslorna har en livscykel där larverna under sin första tid i livet lever som parasiter på olika fiskarter.
Förekomsten av flertalet arter stormusslor går ofta hand i hand med fria vandringsvägar för fisk och starka värdfiskbestånd. Musslor är också vattensystemens naturliga reningssystem tack vare den enorma filtreringskapaciteten som starka musselbestånd har. Miljöpåverkan som övergödning, försurning och regleringsdammar i olika former är därför skadligt både för musslor och vattenmiljön som helhet, och Sportfiskarnas arbete med stormusslor innebär ofta rena fiskevårdsinsatser.

FlodpärlmussloriLill...
Unga och gamla flodpärlmusslor från en inventering med specialtillstånd i Lillån. Foto: Niklas Wengström, Sportfiskarna.

Lillån tillhör Motala ströms avrinningsområde, vilket är ett av väldigt få avrinningsområden i Sverige som hyser förekomst av alla sju svenska arter av stormusslor i Sverige. I Lillån hittade Sportfiskarna dessutom juvenila flodpärlmusslor, vilket är mycket ovanligt för Östergötland. De två vattendragen som ska inventeras är vatten med oerhört höga naturvärden. Utöver flodpärlmussla finns bland annat den hotade tjockskaliga målarmusslan, utter, kungsfiskare, lake mm. Inventeringarna görs på uppdrag av länsstyrelsen i Östergötlands län och ska användas som underlag inför reservatsbildning av delar av vattendragen.

–Inventeringarna tillsammans med de åtgärdsförslag som redan finns kommer sannolikt att innebära framtida biotopvårdsinsatser för att gynna musslor och fisk, säger Sportfiskarnas biolog och musselexpert Niklas Wengström.


 

Kategorier: Miljö, Försurning, Strömmande vatten, Fiske i Göteborg, Region Öst, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv