Ljustorpsån torrlagd av kraftbolaget Uniper - lax och öring drabbas

ljustorpsaan-torrlag...Foto: Mats Englund / Under den kraftiga värmeperioden ströps vattentillförseln, vilket kan ha allvarligt skadat bland annat fjolårets lekresultat.

Den viktiga ån Ljustorpsån vid Timrå har åter torrlagts genom ovarsam reglering för vattenkraften.

Ljustorpsån är ett viktigt biflöde till Indalsälven då ån rinner ut nedanför Indalsälvens nedersta vandringshinder. Här kan alltså lax och havsöring fortfarande vandra upp och leka vilket de annars inte kan i den extremt utbyggda Indalsälven. Även harr och flodnejonögon förekommer i ån. I Ljustorpsån har även stora och mångåriga satsningar gjorts på att restaurera ån efter flottledsrensning för att förbättra fiskens lekmöjligheter. Åtgärderna har även varit lyckade då laxen återkommit och andelen lax- och öringyngel konstaterats öka i ån. Även ål har hittats högt upp i systemet vilket idag är mycket ovanligt för vattendrag i regionen. Sportfiskarna har även en kommande restaureringsåtgärd inplanerad i åns biflöde Mjällån.

Men tyvärr är Ljustorpsån kraftigt negativt påverkad av uppströms liggande dammar och vattenkraftverk. Vid flera tillfällen tidigare har ån torrlagts på grund av ovarsam reglering och fel i vattenkraftverken. I sommar har det alltså hänt igen, ån har i det närmaste torrlagts efter att vattentillförseln strypts av vattenkraftsbolaget Uniper, sannolikt under någon form av underhållsarbete av dammarna uppströms vid bolagets småskaliga vattenkraftverk. Samtidigt är vattennivån nu tre decimeter över normalt i uppströms liggande vattenmagasinet Laxsjön enligt samstämmiga uppgifter från lokalboende. Hur stora skadeverkningarna av torrläggningen av Ljustorpsån blivit för fisken kommer inte visa sig förrän kommande elfisken. Det är sannolikt fjolårets yngel som har haft svårast att klara de extremt låga vattennivåerna. Även insekter och bottenfauna stressas och dör vid snabba torrläggningar.

-Detta händer alltså i ett av regionens viktigaste vattendrag där stora resurser lagts på restaureringar och fiskevård. Mitt under en extrem värmeperiod stryps vattentillförseln. Man får hoppas att dessa missförhållanden kan åtgärdas snarast. Detta är inget annat än ett gigantiskt resursslöseri med fiskreproduktion och tidigare fiskevårdsinsatser, kommenterar Johan Rudin, projektledare för fiskevård på Sportfiskarna.

Indalsälven kommer att prövas 2032 enligt den nationella planen för vattenkraft. Sportfiskarna anser att Ljustorpsåns naturvärden och stora potential för naturlig fiskreproduktion då måste prioriteras framför den småskaliga vattenkraftens blygsamma samhällsnytta. De allvarliga missförhållandena med vattenregleringen måste dock åtgärdas direkt. Sportfiskarna kommer fortsatt att bevaka frågan. 

Läs mer om Ljustorpsån här: www.ljustorpsfisket.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv