Region Väst

I Region Väst bedrivs omfattande projektverksamhet med inriktning på restaurering av strömmande vatten, återskapande av flodpärlmusselbestånd och insatser för att stärka bestånden av öring och lax. Från kontoret i Göteborg administreras den viktiga kalkningsverksamheten i Göteborgsregionen och 70-talet fiskevatten upplåts till allmänheten. Ungdomsarbetet är mycket omfattande.

Kontoret i Forshaga driver fiskecampen vid Forshagaforsen och upplåter där landets förmodligen bästa strömfiske efter lax och öring. Vänern, Gullspångsälven och Klarälven är viktiga vatten där mycket fiskevårdande insatser genomförs.

Under 2022 genomförde vi bland annat följande:

► Tagit ut ca 4 600 barn inom ramen för Skolbäcken, Fiskelov, Street, tjejfisken och särskoleprojekt

► Gäddyngelinventeringar i Klarälven, Vänern, Göta älv och Nordre älv

► Praktisk fiskevård i 12 vattendrag

► Elfiske på 141 vattensträckor i regionen

► Karterat 27 mil längs 50 vattendrag

► Genomfört projektering i tio vatten

► Genomfört insatser för flodpärlmussla i 47 vattendrag

► Nätprovfiske i tre sjöar

► Inventerat 270 våtmarker

► Fortsatt arbete med dammutrivningarna vid Lilla Röd (Örekilsäven) samt i Ålanda ström (Säveån)

► Inventerat förekomst av invasiva arter på sju platser läng kusten

► 10-talet utbildningar i fisketillsyn med egna utbildare

► Västerhavskampanj för att belysa misshushållningen av Västerhavet

► Kontroll, inköp och utsättning av lax till Vättern tillsammans med Sportfiskarna region Öst

► Kontroll av lax/öring till Vänern åt Laxfond Vänern

► Arbetat med samråd och remissyttranden för Gullspångsälven, Bäveån, Rolfsån, Kungsbackaån och Mölndalsån inom ramen för den nationella prövningsplanen för miljöanpassning av vattenkraft

► Bevakat regionala och nationella försurnings- och kalkningsfrågor

► Bevakning av situationen för Atlantlax med fokus på förvaltning, fångststatistik, beståndsövervakning/monitoring och sjukdomsproblematik genom bland annat insamling av fisk

► Uppstart av en femårig storsatsning kopplad till EU-projektet ”Ecostreams for LIFE”, med målet att skapa en storskalig odling och forskningsmiljö för flodpärlmussla

Kontaktuppgifter till Region Väst>>

Aktuella projekt/verksamheter:

Fiske i Värmland
Skolbäcken
Försurning/kalkning

AkTUELLT