Kommunerna fixar inte miljömålen

Dålig vägledning och otillräckliga resurser gör att Sveriges kommuner inte klarar vatten- och fiskevårdsarbetet och därmed inte heller miljömålen. Det visar en enkätundersökning utförd av Sportfiskarna bland Sveriges kommuner.
 
– Man kan sätta kommunernas svårigheter i direkt samband med att vi inte når flera av våra vattenrelaterade miljömål och att Sverige därför får kritik för stora brister i arbetet med EU:s vattendirektiv, säger Christina Lindhagen, ansvarig för kommunrapporten.
 
Mer resurser behövs
Av landets 290 kommuner svarade 152 på frågorna om deras vatten- och fiskevårdsarbete. Rapporten visar att behovet av att restaurera vattenmiljöer och fiskbestånd är mycket stort och att det behövs mer resurser för detta arbete. Studien bekräftar slutsatser som dragits från tidigare studier, exempelvis att just otillräckliga resurser och bristande stöd från staten är ett stort hinder för arbetet med miljömålen. Sportfiskarnas syfte med den nyligen sammanställda enkätundersökningen var att kartlägga kommunernas fiskevårdsarbete, föreslå förbättringar och inspirera till ett utvecklat fiskevårdsarbete. Kommunerna har en nyckelroll i det lokala fiskevårdsarbetet, men har ofta begränsade möjligheter att arbeta med frågorna.

Otydligt uppdrag
Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vatten uppnå god ekologisk status. Många kommuner har en otydlig bild av vad deras roll är i arbetet med vattendirektivet. Samtidigt lämpar vattenmyndigheterna över ansvaret på kommuner och länsstyrelser för att genomföra åtgärdsprogram. Förlegad vattenlagstiftning och subventioner till vattenkraft i form av elcertifikat är andra avgörande faktorer som hindrar vattenvårdsarbetet.

– Utifrån kommunernas svar på enkäten kan man konstatera att överlag blir väldigt lite fiskevårdsarbete utfört. Många kommuner menar att deras uppgift inom vattenförvaltningen är begränsad till att arbeta med avlopp och dricksvatten, men vattenförvaltningsarbetet ska även omfatta restaurering av vattendrag såsom åtgärdande av vandringshinder, berättar Christina Lindhagen. 

– Vår undersökning visar dock även på några mycket goda exempel på enskilda kommuners fiskevårdsarbete. Dessa kommuner har insett värdet i att satsa på friska vattenmiljöer och att ett bra sportfiske lockar nya invånare och turister till kommunen. Vår förhoppning är att dessa goda exempel ska inspirera fler kommuner att gå samma väg, avslutar Christina Lindhagen.

Goda exempel
Kommuner som på olika sätt arbetar målinriktat med vatten- och fiskevårdsarbete är exempelvis Söderhamn, Örnsköldsvik, Habo, Sollefteå och de kommuner som samverkar i projekten 8 Fjordar och Oxunda vattensamverkan. Fler goda exempel nämns även i rapporten.

Mer information om kommunrapporten:
Christina Lindhagen, 08-410 80 621, christina.lindhagen@sportfiskarna.se

Läs rapporten i sin helhet

Läs sammanfattning

Kategorier: Äldre nyheter, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv