Mer fisk i Bäveån

Sportfiskarna arbetar med en förstudie av olika åtgärder för att återställa beståndet av öring, lax och ål i Bäveåns vattensystem. Bäveån rinner från Herrestadsfjället, igenom Uddevalla och mynnar i Byfjorden. Projektet syftar till att gynna såväl näringslivet, friluftslivet som miljön.

                                                  

Bakgrunden till projektet:

Bäveån är kraftigt påverkad av flera vandringshinder som hindrar fisk från att nå sina ursprungliga reproduktionsområden vilket har decimerat beståndet av lax, öring och ål, arter som har en viktig roll för att återställa balansen i det regionala ekosystemet. I dagsläget är det bara maximalt några hundratals lax- och öringar som utvandrar till kustområdet. 

Flera av vandringshindren i Bäveån har idag fiskvägar men hindret vid Fossums vattenkraftverk är definitivt och hindrar fisk från att vandra i uppåt i vattendraget. Ovan hindret finns troligtvis mycket stor potential av lek- och uppväxtområden för öring, lax och ål men inventeringar och förslag på åtgärder saknas i stort. Om fisk kunde vandra fritt i vattensystemet är det utifrån grova uppskattningar rimligt att tro att det kan utvandra mellan 5 000-10 000 lax- och öringungar från Bäveån till kustområdet vilket skulle ge ett mycket stor värde för ekosystemet, fritidsfisket och besöksnäringen. Av dessa skulle ca 1500-5000 återvandra till Bäveån. Värdet av en sportfiskefångad lax eller öring brukas beräknas till mellan 500-1000 kronor per kilo.

Huvudsakliga målet är att återskapa fria vandringsvägar för fisk förbi alla artificiella vandringshinder och att det ska finnas  gynnsamma livsmiljöer som kan hysa ett starkt bestånd av lax, öring och ål med en stor regional betydelse för såväl ekosystemets balans som fritidsfisket och besöksnäringen.


Vad är syftet med projektet:

Att undersöka förutsättningarna för att återställa beståndet av öring, lax och ål i Bäveåns vattensystem. Detta för att gynna näringslivet, friluftslivet och miljön.

Mål vi skall ha nått vid projektets slut:

En rapport som innehåller följande:

•    En plan för fiskvägar vid Fossums kraftverksdamm som möjliggör upp- och nedströmsvandring av fisk.

•    Översiktlig inventering av lek- och uppväxtmiljöer för lax och öring samt vandringshinder för dessa arter och ål uppströms Fossums kraftverk för att visa på effekten av att åtgärda vandringshindret och behovet av eventuella åtgärder uppströms.

•    Prioritering av fiskevårdsåtgärder.

Rapporten finner ni via den här länken.