Foto: Naturhistoriska riksmuséet, Centrum för Genetisk Identifiering / Den utdöda Lagan harren från 1882 i förvar hos Naturhistoriska.

Bakgrund

Harr (Thymmalus thymallus) var tidigare en vanligt förekommande fisk i Lagans avrinningsområde och fiskades flitigt av både lokalbefolkningen men också av långväga fisketurister. Harren i södra Halland kallades lokalt för haspor eller asping. Populationen i Lagan var dessutom Sveriges sydligaste tillsammans med populationen i Helge å. Harren minskade kraftigt i antal under mitten av 1900-talet och dog ut i samband med kraftverksutbyggnaden av Lagan och när försurningen var som mest påtaglig i Lagan. Den sista kända fångsten av harr gjordes i mitten av 1900-talet.

Sportfiskarna genomförde under 2021 och 2022 en förstudie där det undersöktes dels om det förekom någon harr i Lagan kring Knäred genom att ta eDNA-prover, elfiska stora ytor samt intervjua sportfiskeintresserade lokalbor. I förstudien undersöktes också om de vattenmiljöer som fanns i Knäred var lämpade för harr. Resultatet av förstudien visade på inga fynd av harr men att vattenmiljöerna i nedre delen av Krokån hade väldigt fina habitat för harr.

Våren 2023 fick Sportfiskarna tillstånd från Länsstyrelsen Halland att återetablera harr i Krokån och därmed till Lagans avrinningsområde. Strax efter tillståndet från Länsstyrelsen söktes projektmedel från Havs- och fiskeriprogrammet för att starta ett återetableringsprojekt. I början av 2024 blev ansökan godkänd.

Projektbeskrivning

Projektet heter ”Sagan om harrens återkomst” och förväntas pågå till 2027 och har en budget på cirka 1,7 miljoner kronor. Tanken är att flera olika populationer av harr, åtminstone tre stycken, ska sättas ut i Krokån. Genom att sätta ut flera olika populationer sprider man riskerna och sannolikheten ökar för att en av populationerna ska trivas i sin nya miljö. Både ensomrig harr (0+) och ögonpunktad harr kommer att sättas ut i Krokån. 0+ sätts ut under hösten och ögonpunktad rom under våren. Utsättningarna kommer ske under flera år med start hösten 2024. Vid Naturhistoriska riksmuseet finns en individ av den utdöda Lagan harren i deras förvar. Harren som finns där fångades i Lagan den 3 november 1882. I projektet kommer man studera individens arvsmassa för att kartlägga dess genetiska släktband. Beroende på utfallet från den genetiska kartläggningen bör åtminstone en av de tre populationerna som återetableras i Krokån vara mer genetiskt besläktad med den utdöda harrpopulationen för att efterleva Lagan harrens historiska genetik.

Projektet kommer även att bedriva uppföljning av fiskutsättningarna via eDNA-analyser, DNA-analyser samt elfiske. Så kallade PIT-tags kommer att inopereras i vissa individer. När dessa senare infångas vid elfiske kan man bland annat få reda på vilka individer vi återfångat och vilken population de härstammar från.

Vid sidan om detta projekt kommer även det pågå ett omfattande uppföljningsprojekt som drivs av Karlstads universitet. Forskare från Karlstads universitet kommer bland annat titta närmre på hur harren förflyttar sig i vattensystemet med hjälp av en fiskkamera. Mer specifikt kommer de titta på "Growth and survival of year classes over time", "Dispersal, migration and population estimates" och "Continuous monitoring of species composition, movementes, and influence of environmental factors".

Informationsskyltar ska sättas upp vid utvalda lokaler längs Krokån och Lagan för att sprida information om projektet. Detta görs i nära samarbete med berörda FVOF.

I huvudsak kommer två personer från Sportfiskarna att lägga tid i projektet. Båda personerna jobbar med fiskevård och är anställda av Sportfiskarna för att projektleda fiskevårdsprojekt samt har gedigen kompetens inom vattenvård och fiskeribiologi.

Förhoppningen med projektet är att återetablera en harrpopulation som föryngrar sig i Lagans avrinningsområde och därmed tryggat harrens återetablering. Projektet kommer slutredovisas med en rapport.