LEADER Ståstorpsån

Projekt LEADER Ståstorpsån syftar till att engagera, väcka intresse och förmedla kunskaper om Ståstorpsån i Trelleborgs kommun. Ån är viktig för rekreation, översvämningshantering och reproduktion av havsöring. En viktig del inom projektet blir att iordningställa en visningssträcka med informationsskyltar som ska förmedla kunskaper och väcka intresse. Flera skolbäcksaktiviteter tillsammans med fiskevårdsdagar ska genomföras i projektet som pågår fram till 31 december 2024.

Bakgrund till projektet

Ståstorpsån genomgår just nu en stor restaurering och kommer göra det kommande år. Det är markägarna som är drivkraften bakom restaureringsprojektet och är ett resultat av det omfattande Tullstorpsåprojektet som har spridit ringar på vattnet då markägarna inom Ståstorpsåns avrinningsområde 2017 bildade Ståstorpsån Ekonomisk Förening (SEF). I samband med att restaureringsprojektet startade vid ån uppstod tanken att starta ett LEADER-projekt. Målet med LEADER Ståstorpsån är att öka förståelsen och engagemanget kring Ståstorpsån i Trelleborg. Tillsammans med kommunen och privata markägare längs ån skulle en Visningssträcka och ett vandringsstråk anläggas vid ån. Längs Visningssträckan skulle flera informationsskyltar monteras som berättar om livet i och kring Ståstorpsån samt det vattenvårdsprojekt som genomförs i ån. För att öka förståelsen och engagemanget för Ståstorpsån har vattendragsvandringar, seminarium och skolbäcksaktiviteter genomförts. Skolbäcken är ett koncept som Sportfiskarna bedriver tillsammans med skolor och genomför natur- och vattenvårdspedagogik. Lärare från Trelleborgs kommun har varit en aktiv del under aktiviteterna.

 

  Foto: Ebbe Berglund / Skolbäcksaktivitet vid Visningssträckan

 

Syfte med projektet

De miljöförbättringar och erfarenheter som uppstår vid restaureringen av Ståstorpsån är LEADER-projektet främsta uppgift att ta vara på och förvalta vidare på. Dels i form av kunskapsspridning till berörda intressen och till allmänheten. Men även i form av att tillgängliggöra vattendraget och dess kringmiljö för allmänhet, skolverksamhet och naturturism. Vidare att ta vara på de ekosystemtjänster som vinns med restaureringen samt sörja för en hållbar förvaltning och ett hållbart nyttjande. Slutligen bör projektet syfta till att åstadkomma en samverkan med Trelleborgs stad för att integrera restaureringen av Ståstorpsån med satsningen på ”Kuststad 2025”.