Hållbar Fiskeframtid

Projektet Hållbar fiskeframtid handlar om att stärka fiskevårdsområden i Jämtland och deras arbete med förvaltning av sina fiskevatten och utveckla sin roll i hembygden. Avgränsningen geografiskt utgår från Leaderområde som beviljat projektet medel. Syftet är att med fiskevårdsområden som grund utveckla glesbygdsområden med avseende på hållbart fiske, rekreation, friluftsliv och besöksnäring.

Om projektet

 

 

Fritidsfisket i Sverige beräknas enligt SCB omsätta i storleksordningen 9 miljarder kronor. Sportfisketurism är av förklarliga skäl en näring som bedrivs i huvudsak i landsbygdsområden och i Jämtland är dessa förutsättningar speciellt goda.
En nyckel till hållbar sportfisketurism i Jämtland är de ca 140 fiskevårdsområden och andra sammanslutningar kring fisket som upplåter sin fiskerätt. Arbetet som bedrivs i dessa fiskeområden är till största del ideellt, vilket gör att vissa områden har svårt att hitta engagerade personer.

Projektet ska dra lärdom av och förmedla goda exempel på hur fiskevårdsområden kan arbeta med föryngring och rekrytering av engagerade personer. Detta innefattar bland annat att fokusera på att engagera den halva av befolkningen, kvinnorna, som idag utövar sportfiske i begränsad utsträckning och framförallt har mycket låg representation hos fiskerättsägarna.
Projektet ska erbjuda fiskevårdsområden stöttning med kompetens och rådgivning. Det kan handla om att tillsammans med fiskevårdsområden utreda åtgärdsbehov för bättre fiske, upprätta förvaltningsplaner, söka projektmedel eller annan administration som är förknippat med att driva ett fiskevårdsområde.

Fiskevårdsområden som vill delta kommer erbjudas konsultation och behovsanalyser för respektive område. En ”allmän fiskedag” ska anordnas på ett urval platser i länet.

Projektet kommer att avslutas genom ett allmänt slutseminarium.

Målet är:

Att 10-15 fiskevårdsområden eller annat fiskeområde har medverkat i projektet. 
Att ca hälften aktivt har genomfört aktiviteter som har pekats ut i den analys av utvecklingsbehov som behöver göras.
Att en publik ”fiskedag” arrangerats på 5 platser. Varav två av dessa ska inriktas mot kvinnor.
Att erfarenheterna från projektet har spridits brett till fiskevårdsområden och andra aktörer inom länet, men även nationellt.

Projektfakta
Journalnummer: 2019-3617
Projektägare: Sportfiskarna
Samarbetspartners: Fiskevattenägarna, kommunerna i Krokom, Åre, Östersund, Berg och Härjedalen, Drömfiske J/H, Länsstyrelsen Jämtland
Projekttid: 2022-2023/06/30
Fond: Landsbygdsprogrammet 2014-2020
Insatsområde Leader sjö, skog och fjäll
Projektstöd från landsbygdsprogrammet och Leader: 689 644 kr
Total finansiering: 911 844 kr