Bakgrunden till Sportfiskarnas rovfiskprojekt

Inom Rovfiskprojektet bedriver Sportfiskarna ett omfattande fiskevårdsarbete längs ostkusten. Målet är att förbättra bestånden av rovfiskar, främst gädda och abborre, samt att bidra till en friskare kustmiljö och en rik biologisk mångfald.

Bakgrund

I mitten av 1990-talet började bestånden av vårlekande rovfiskar som gädda och abborre att minska kraftigt längs östersjökusten. För att komma tillrätta med problemen krävs olika former av insatser. I Sportfiskarnas Rovfiskprojekt ligger fokus på att bedriva fiskevård i anslutning till kustmynnande vattendrag som är viktiga lekområden för gädda och abborre. I projektledarrollen ingår planering, tillståndsprocess samt att kontraktera entreprenadfirmor och att söka finansiering. Sammanfattningsvis är Sportfiskarnas roll är att vara spindeln i nätet för insatserna ska kunna komma till stånd.

Resultat

Inom ramarna för Rovfiskprojektet är de fiskevårdsåtgärder som prioriteras framförallt att åtgärda vandringshinder samt att anlägga och restaurera våtmarker. Sedan projektet startades 2011 så har närmare 100 hektar våtmarker skapats, 300 hektar befintliga lekområden har tillgängliggjorts genom att vandringshinder har tagits bort och i ca 50 km vattendrag kan nu fisken vandra fritt. Under 2014 färdigställdes 10 våtmarker. Under senare år har arbetet fortsatt med restaurering av en lång rad våtmarker, strandängar och skärgårdsmarer längs ostkusten, från Blekinge i söder till Hudiksvall i norr. Åtgärder genomförs även på Öland och Gotland.

Det tar ett antal år innan åtgärdernas effekt på fiskbestånden kan mätas. I de fall där vi haft möjlighet att följa effekterna av åtgärderna har vi dock i regel kunnat se en snabb respons och en ökad produktion av fiskyngel. Som modell för insatserna står ett pilotprojekt vid Oknöbäck i Kalmarsund som drevs av dåvarande Fiskeriverket tillsammans med Linnéuniversitetet. Här har åtgärderna följts upp grundligt. Produktionen av gäddyngel ökade mångfalt och vid en uppföljning år 2013 hade beståndet av vuxen gädda ökat med 120 % sedan 2008. Även om ingen samlad bild av resultaten av åtgärderna inom Rovfiskprojektet kan ges ännu så är det ändå troligt att insatserna leder till en märkbar förbättring av fiskbestånden och fisket i anslutning till de platser där insatserna genomförts.

Kontakt

För information om Rovfiskprojektens olika åtgärder kontakta:
Joel Norlin
08-410 80 632
joel.norlin@sportfiskarna.se