Torsk

"Gadus morhua"

Torsken med sina tre ryggfenor, sin marmorerade kropp och skäggtöm på hakan är en välkänd syn för många. En stor torsk har ett närmast gigantiskt huvud med en något utskjutande överdel av käken, och en kropp som smalnar av allt mer mot stjärtspolen. Grundfärgen och fläckarna kan variera från gulaktigt till brunt eller grönt - och till och med varmt rödbrunt. Buken är vit eller gråvit. Sidolinjen är tydlig, och fläckarna varierar i både form och storlek.

Den marmorerade, storvuxna fisken var en gång utspridd över stora delar av Nordatlanten, och yrkesfisket var en viktig inkomstkälla för massiva fiskeflottor. Torskens vita, fasta kött är mycket eftertraktat. Vissa bestånd har dock fiskats så hårt att de decimerats till mycket låga nivåer. Torsken är en ekologiskt mycket viktig rovfisk. Den anses ha haft en avgörande roll för strukturen i Östersjöns ekosystem innan den minskade i antal.

Maxlängd: runt 180-200 cm, ofta snarare 120-130 cm. Maxvikt runt 50 kg. Maxåldern är ungefär 25 år.

Visste du att...?

• Skrei är namnet på ett ofta lekvandrande bestånd av vanligtvis storvuxen torsk i Barents hav. 

• Vid "Grand Banks” utanför Kanada fiskades torsken så hårt att ekosystemet kollapsade och torsken försvann. 

• Torsken har kallats "världens viktigaste fisk", på grund av att den tidigare fanns i så stort antal och fiskades av så många. 

• Det så kallade torskkriget mellan Storbritannien och Island (1975) var en konflikt om nationella fiskegränser och fångstmetoder.

Detaljer

Torsken har tio fenor. Förutom stjärtfenan, samt buk- och bröstfenor i par, har den tre ryggfenor och två analfenor. Huvudet är relativt stort och munnen rejält tilltagen. På hakspetsen sitter en skäggtöm. Det är mycket svårt att räkna antalet fjäll längs sidolinjen eftersom de är oerhört små.

Ekologi

Levnadsmiljö 

Torsken lever i salt och bräckt vatten, från några få meters djup ner till 600 meters djup. Vanligast förekommer den mellan tio och 200 meters djup. Den påträffas främst kustnära och i kustnära hav och rör sig i hela vattenmassan, från strandlinjen till botten.

Lek och tillväxt 

Torsken blir könsmogen vid 2-5 års ålder men producerar mer och mer kvalitativ rom när den blivit äldre. Olika bestånd leker under olika delar av året. I Öresund leker torsken i januari-februari, i Bohuslän sker leken under våren i april, och Ostersjöns torskar leker under sommaren. Den atlantiska torsken gör långa lekvandringar, medan andra bestånd på Västkusten har visat sig vara mycket stationära. Åter andra bestånd i Skagerrak och Kattegatt vandrar ut i Nordsjön för att leka. Lekområden finns på mycket varierande djup.

En stor torskhona kan producera upp till fem miljoner ägg. Aggen är pelagiska och flyter runt i vattnet i 10-40 dygn innan de kläcks. För att fortplantningen ska fungera behövs dock en salthalt på minst 11 promille och god syrehalt. I många djupare partier av Östersjön är syrebristen en starkt bidragande orsak till att leken numer inte fungerar tillfredsställande. En Ostersjötorsk växer ca 10 cm på ett år. På Västkusten är tillväxten ofta ännu snabbare.

Föda 

Torsken äter fisk av alla de slag – exempelvis sill, skarpsill, tobis och småtorskar - men även musslor, kräftdjur och andra ryggradslösa djur. Större torskar är ofta uteslutande fiskätare.

Släktskap

Familj 

Gadidae

Släkte 

Gadus

Andra svenska arter i släktet

Nej. Men värt att känna till är att torsken ibland delas in i underarter: Östersjötorsk - Gadus morhua callarias, torsken från Vita havet - Gadus morhua marisalbi och atlanttorsken Gadus morhua morhua.

Liknande arter i Sverige

Torsken har en så säregen teckning och ett så pass specifikt utseende att den inte bör kunna förväxlas med någon annan art i svenska vatten.

Status & utbredning

Längs den svenska kusten har torsken funnits från Nordsjön, i Skagerrak, i Kattegatt och Östersjön. Den är dock sällsynt förekommande i stora delar av utbredningsområdet. Både Östersjöbeståndet och delar av Västkustbeståndet är nere på mycket låga nivåer.

Många experter kräver fiskestopp, och Världsnaturfonden uppmanar konsumenter att inte köpa torsk. Torsken räknas som Starkt hotad (EN) på ArtDatabankens rödlista.

Fiske

Torsken är en mycket viktig och eftertraktad matfisk. Likaledes är den en viktig fisk inom sportfisket, även om intresset har minskat på grund av den minskade utbredningen.

Svenskt sportfiskerekord: 32 420 g (Peter Arvidson, Södra Östersjön, SV Abbekås, Skåne 1994-03-19).