Röding 

"Salvelinus alpinus"

Ståtligt röd och vacker som få. Rödingen är en karaktärsfisk i svenska vatten. Men färgen, som gett fisken dess namn, kan variera stort mellan vatten, bestånd och period i livscykeln. Variationen och de olika rödingbestånden som kan förekomma i en och samma sjö har gjort att man delar upp rödingarna i tre varianter storröding, större fjällröding och mindre fjällröding. Dagens litteratur ser dem dock som en art. Den mest allmänna färgen på en vuxen röding är en grågrön nyans, med mörkare rygg och ljusare buk, som går i gulvit eller åt det orangea hållet. Kroppen är prickig i gula, orangea eller skära nyanser.

En vit framkant på bröst-, buk och analfenorna är ett typiskt särdrag. Aven stjärtfenans nedre framkant kan vara vit. Men det finns också silverfärgade rödingar som saknar vita fenkanter och prickar. Den knallröda buken är extra framträdande hos hanarna under lekperioden.

Maxlängden i Sverige är runt 90 cm, vilket gäller storrödingen i stora, djupa sjöar.

Visste du att...?

• Rödingen är Lapplands landskapsfisk. Rödingen kan bilda hybrider med bäckröding (bröding) och med kanadaröding (kröding). 

• Utanför Sverige finns anadroma rödingbestånd - alltså sådana som vandrar till havs och återkommer till sötvatten för lek.

Detaljer

Fenorna har inga prickar, eller marmorering, vilket den liknande bäckrödingen har. Mindre fjällröding, som mest äter plankton, saknar oftast helt den röda färgen.

190-240 st fjäll längs sidolinjen.

Ekologi

Levnadsmiljö 

Rödingen är en sötvattenslevande laxfisk med olika levnadsstrategier. Ursprungsformen lever i små sjöar och bäckar i fjällvärlden, men rödingen finns även i stora sjöar söderut.

Lek och tillväxt 

Rödingen leker mellan augusti och januari, främst i september-november, par om par över stenar och grus på djup mellan en och 20 meter. Strömlekande rödingar förekommer också allmänt. Hanen försvarar ett revir där honan lägger upp till 2 500 ägg per kilo kroppsvikt. Honan vaktar sedan sina ägg några dygn. Kläckningen sker på våren. Hur snabbt och hur mycket rödingen växer beror på deras livsmiljö, födoval och konkurrens. En röding kan bli uppemot 25 år gammal.

Föda 

Den mindre fjällrödingen (som dock kan konkurrera ut och växa sig större än den större fjällrödingen!) äter i huvudsak plankton. Små exemplar av storrödingar, liksom större fjällrödingar är fiskätare i stor utsträckning.

Släktskap

Familj 

Salmonidae (laxfiskar)

Släkte 

Salvelinus (rödingar)

Andra svenska arter i släktet 

Ja, bäckröding (Salvelinus fontinalis)

Liknande arter i Sverige

Bäckröding, kanadaröding, öring

Status & utbredning

Rödingen finns allmänt i fjällvärlden, i både sjöar och bäckar. Den förekommer också i stora, låglandssjöar och i andra mindre sjöar, ner till Bohuslän, i många fall tack vare utplanteringar.

Fram till rödlistan som publicerades 2015 var storrödingen klassad som akut hotad (CR). I och med att man idag inte särskiljer de olika bestånden är arten inte längre rödlistad. Hotet mot de storvuxna bestånden kvarstår dock. Under 1900-talet har de sydsvenska rödingbestånden minskat med 70%. Från 1990 och framåt har tre populationer helt dött ut och beståndet i sjöarna Vättern, Sommen, Ören och Myklaflon har minskat oroväckande kraftigt. Fiske, försurning, predation från gädda och konkurrens från lax, sik och siklöja orsakar nergången. Även rompredation från signalkräftan anses vara ett hot i Vättern.

Fiske

I fjällvärlden och strömmande vatten är rödingen en mycket populär art att fånga på flugfiske och lätt spinnfiske. I de större sjöarna sportfiskas den främst med trolling eller genom att ro med s.k. "långedrag". Under vintern pimpelfiskas rödingen på många håll. Rödingen är en delikat matfisk. Men de stora exemplaren, främst av den akut hotade storrödingen, bör släpps åter.

Svenskt sportfiskerekord: 10 830 gram (Åke Öhman, Landösjön, Jämtland, 2007-08-02).