Mört 

"Rutilus rutilus"

Med sina vackra röda ögon och silverglänsande sidor med de relativt stora och tydliga fjällen är denna, Sveriges vanligaste karpfisk, enkel att känna igen. Ryggen skimrar ofta i en gråblåsvart nyans. Det finns flera arter som liknar mörten, men > ingen av dessa har röda ögon. Mörten mun är framåtriktad med ett litet överbett. Kroppen är långsträckt men i näringsrika vatten kan den bli ganska högryggad. Bröst- och bukfenor samt analfenan är oftast orangeröda medan rygg- och stjärtfena är mörkare, ofta brunorangea. Under vårens lek får framför allt hanarna fullt av lekvårtor på kroppen.

Visste du att...?

• Mörten är en viktig miljöindikator eftersom den är en av de första arterna som försvinner om ett vatten drabbas av försurning?

Detaljer

Mörten har 41-47 fjäll längs sidolinjen. Ryggfenans framkant fäster i linje med bukfenornas framkant. Analfenans bakkant är inåtbuktande.

Ekologi

Levnadsmiljö 

Mörten är en av landets mest spridda arter och finns i en rad olika habitat. Övergödda sjöar, klarvattensjöar, rinnande vattendrag och i kustens bräckta vatten. Den är mycket känslig mot försurning och saknas därför i försurade och naturligt försurade vatten.

Lek och tillväxt 

Mörten leker på våren när vattentemperaturen nått ca 10 grader. Leken sker ofta grunt och i stora stim. Inte sällan är mängden plaskande fiskar så många att de riktigt kokar i vattnet. Kustbestånden går i regel upp i strömmande vatten, något som även många sjölevande bestånd gör. I regel är leken över på några få dagar. Rommen läggs på stenar och växtlighet där den sitter fast tills den kläcker efter en till två veckor. En hona kan lägga upp till 200 000 romkorn. Könsmognad nås i regel vid 3-5 år och maximal livslängden uppges vara 20 år. Det är få vatten där det är vanligt med mört över 30 cm men de kan nå över 45 cm och väga över 1,5 kg. Högst medelvikt tycks mörten nå i norra Sverige där individer i glesa sjöbestånd inte sällan når 0,8-1,0 kg.

Föda 

Mörten är en allätare men basfödan består av insektslarver. Större exemplar äter också fisk.

Släktskap

Familj 

Cyprinidae(karpfiskar)

Släkte 

Rutilus

Andra svenska arter i släktet

Nej.

Liknande arter i Sverige 

Mörten kan förväxlas med id, färna, stäm och sarv. Ingen utav dessa arter har dock röda ögon.

Status & utbredning

Mörten är Sveriges vanligaste sötvattensfisk och är allmän i hela landet förutom i fjällregionen där den blir ovanligare över 400 meter över havet. Det finns inget som i dagsläget hotar mörten som art. Dock har många lekbestånd som tidigare gick upp i kustmynnande vattendrag helt eller delvis försvunnit. Inte sällan på grund av mänsklig påverkan. Det är viktigt att kartlägga dessa miljöer och åtgärda eventuella problem, så som exempelvis vandringshinder.

Fiske

Mörten har i Sverige inget värde som matfisk. Den är dock en uppskattad sportfisk och det finns hundratals metare som reser långt för att fånga sin stormört. Flertalet av dessa vatten är belägna från Dalälven och norrut. Mörten är också en av de första fiskarter man som ung kommer i kontakt med under sitt mete på en brygga en varm sommardag.

Svenskt sportfiskerekord: 1 726 gram (Bo Bergdahl, Högträsk, Lappland 1998-06-06).