Sportfiskarna informerade EU-kommissionen om nya lagen om vattenkraft

torrfara_voxnan_800
Foto: Axel Henckel / Med den nya vattenlagen försöker Sverige sänka ambitionerna för miljöåtgärder i våra vatten. Men EU kan komma att vidta åtgärder som tvingar oss att bättre efterleva EU:s vattendirektiv och därmed vidta nödvändiga miljöåtgärder.
EU-kommissionen har i över tio år drivit en process mot Sveriges bristfälliga implementering av EU:s ramdirektiv för vatten. Sedan den 1 januari i år gäller den nya lagen som innebär att all vattenkraft i Sverige ska ha moderna miljövillkor. Lagen är ett försök från den svenska lagstiftaren att uppfylla kraven som EU:s ramvattendirektiv ställer.

Sportfiskarna har välkomnat den nya lagen då det är hög tid att Sverige uppfyller EU-rättens krav. Samtidigt har förbundet uppmärksammat de oroande signalerna om sänkta ambitioner för miljöåtgärder i vattenkraften som anges i propositionen. När lagen klubbades igenom uttalade förbundet att vi skulle övervaka det fortsatta arbetet kring den nya lagen och kämpa vidare för att vattenmiljön och sportfiskets intressen ska tas tillvara.

Ett led i arbetet är Sportfiskarnas återkommande kontakter med EU-kommissionen där förbundet uppmärksammar kommissionen på hur Sverige agerar i förhållande till vattendirektivets krav.

Åtta månader efter det att lagen klubbades igenom kan Sportfiskarna konstatera att lagen inte sätter vattenmiljön och vattenkvalitén i första rummet, utan det är de sänkta ambitionerna för miljöåtgärder som kännetecknar tillämpningen av lagen. Förra veckan åkte därför tre representanter från Sportfiskarna till Bryssel för att diskutera den nya lagen.

Sportfiskarna informerade EU-kommissionen om följande brister i den nya lagen:

 • Sverige har infört ett produktionsmål som innebär att miljövillkor endast får begränsa den totala svenska vattenkraftsproduktionen till max 1,5 TWh. Ramvattendirektivet tillåter inte medlemsstaterna att införa sådana begränsningar utan ett tillförlitligt underlag.
   
 • När undantag från att nå en miljökvalitetsnorm tillämpas i form av mindre stränga krav för t ex vattenkraft, tar man i Sverige inte hänsyn till miljönyttan som skulle kunna uppnås efter miljöåtgärder (så som fiske, rekreation och fisketurism), vilket är ett krav enligt EU-rätten.
   
 • Ramvattendirektivets möjlighet till undantag ska enligt den nya lagen tillämpas fullt ut. Detta har Sverige tidigare fått kritik för och Sverige bör enligt EU-kommissionen minska antalet undantag istället för att öka dem.
   
 • Miljökvalitetsnormer kommer kunna ändras utan samråd med allmänheten. Detta strider mot artikel 14 i ramvattendirektivet.
   
 • Uppnåendet av god ekologisk status i Natura 2000-områden skjuts upp.
   
 • Äldre rättigheter så som urminnes hävd och privilegiebrev likställs med tillstånd enligt miljöbalken, vilket innebär att 8000–9000 dammar som inte producerar el får tillstånd och blir mycket svårare att adressera med miljövillkor.

EU-kommissionen var mycket intresserade och Sportfiskarna kommer nu att ha fortsatt kontakt med kommissionen och rapportera om den fortsatta utvecklingen kring lagen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |

Nyhetsarkiv