Mycket nöjda medlemmar i medlemsundersökning

nojda_medlemmar_800
Grafik: Sportfiskarna
Närmare 4000 medlemmar deltog i slutet av 2018 i Sportfiskarnas medlemsundersökning. Svaren visar bland annat att 99% av medlemmarna är nöjda eller mycket nöjda med förbundets verksamhet.

I undersökningen ställdes bland annat olika frågor om verksamheten, om medlemstidningen Svenskt Fiske och om vilka fiskerelaterade webbsidor man besöker. Deltagarna fick även möjlighet att ge förslag på aktiviteter som förbundet kan genomföra under jubileumsåret 2019.

Mer åtgärder mot skarv och säl efterfrågas
Att skarvens och sälens påverkan på fiskbestånden är en fråga som starkt engagerar är tydligt i undersökningen. På frågan ”Vilken fråga skulle du helst vilja att Sportfiskarna arbetade ännu mer med?” (bara ett svarsalternativ möjligt) angav närmare 20% av de svarande ”Skarv och säl”, vilket då var det alternativ som fick flest svar. Jämfört medlemsundersökningen 2017 då samma fråga ställdes har svarsfrekvensen för alternativet ”Skarv och säl” ökat med 5 %.

Övriga alternativ i fallande ordning (med avrundad procent) var ”Restaurering av strömmande vatten” 14%, ”Politisk påverkan” 11%, ”Miljöanpassad vattenkraft” 8 %, ”Gäddfabriker” 8%, ”Rädda torskbestånden” 8%, ”Barn och ungdomars fiske” 8%, ”Fiske och fiskekort” 6%, ”Vildlaxen i Östersjön” 4 % och ”Tävlingsfiske” 3%, ”Försurning och kalkning” 3%, ”Västerhavet” 2%, ”Vet ej” 2%, ”Medlemsrabatter och andra förmåner” 1%, ”Stöd till fiskeföreningar” 1 % och ”Tidningen Svenskt Fiske” 1%.

-Sportfiskarna tar frågan om skarvens och sälens påverkan på stort allvar och vi kommer fortsatt att driva på i frågan. En av de viktigaste pusselbitarna framöver är att alla länsstyrelser i berörda områden tar fram konkreta förvaltningsplaner för skarvbestånden, såsom Länsstyrelsen i Stockholms län nu ska göra under 2019, betonar Sten Frohm, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Under 2018 har Sportfiskarna bland annat drivit på i skarvfrågan genom att stötta ansökningar om skyddsjakt, uppvakta EU-parlamentariker, både via den europeiska sportfiskeorganisationen EAA och genom att själva vara på plats i Bryssel, uppvakta Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, på olika sätt samverka med Jägareförbundet i frågan, men även genom att tidigare träffa företrädare även för fågelintresset via organisationen BirdLife. Sedan 2016 har Sportfiskarna även samverkat med sportfiskeförbunden i Finland, Danmark och Norge i ett nordiskt samarbete om skarvproblematiken.

-Sportfiskarna kommer naturligtvis även fortsatt ha tydligt fokus på övriga verksamhetsområden som exempelvis praktisk fiskevård, restaurering av strömmande vatten, miljöanpassning av vattenkraften, ungdomsverksamhet och påverkansarbete för ett mer hållbart fiske, frågor där vi också ser ett starkt stöd från medlemmarna, kommenterar Sten Frohm.

Många medlemmar vill ha tryckt fisketidning
På frågan om medlemmarna skulle föredra att läsa medlemstidningen Svenskt Fiske som webbtidning svarade sammanlagt 85% att de fortsatt ville få Svenskt Fiske i tryckt version. 60% sa nej till att läsa tidningen digitalt och 25% kan tänka sig att både läsa tidningen i digitalt och i tryckt format, medan 15% är beredda att helt avstå den tryckta tidningen för en digital version. Totalt uppger 94% att de läser varje nummer av tidningen. Denna siffra ligger väl i linje med resultaten från tidigare medlemsundersökningar.

Mer aktiviteter för ungdom
Vilka aktiviteter föreslår då medlemmarna att förbundet arrangerar under jubileumsåret 2019? Ett område som tydligt står ut i fritextsvaren är olika förslag på öppna aktiviteter för ungdom landet runt för att bygga upp sportfiskeintresset hos kommande generationer. Andra förslag på aktiviteter är exempelvis olika lobbyinsatser riktade mot politiker, öppna fiskevårdsaktiviteter och fler tävlingar i Streetfiske (fiske i stadsmiljö).

Tre lyckliga vinnare av presentkort på Dogger.se
Alla svarande i medlemsundersökningen kunde lämna sin mailadress för att delta i utlottningen av tre presentkort på Dogger.se. Lyckliga vinnare i dragningen blev: Anders Stenwall från Östersund, Johan Flärd från Borensberg och Henrik Häggström från Älta.

Sportfiskarna vill rikta ett stort tack till samtliga som deltog i medlemsundersökningen.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening | Taggar: |

Nyhetsarkiv