Osäkert hur M- och KD-budgeten påverkar HaV:s tilldelning

helikopter_grovkalk_...
Foto: Rolf Johansson / Kalkning och andra vattenmiljörelaterade verksamheter kan komma att klara sig undan större nedskärningar.
Höstens politiska oreda innebär osäkerhet in i det sista för 2019 år tilldelning av medel till Havs- och vattenmyndigheten. Men prognosen är att myndigheten slipper stora nedskärningar.
Vissa delar av HaV:s verksamhet som exempelvis vraksanering, kan komma att påverkas då dessa medel fördelas från Naturvårdsverket som drabbas mycket hårt av nedskärningar av miljöbudgeten. Enligt uppgifter från Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger blir det 2,8 miljarder mindre till Naturvårdsverket jämfört med 2018. En neddragning som kommer att få mycket drastiska konsekvenser för många delar av verksamheten, exempelvis olika klimatsatsningar och skydd och skötsel av natur mm.

Den politiska osäkerheten och utdragna budgetprocessen har inneburit att Havs- och vattenmyndigheten under senhösten stoppat all rekrytering till myndigheten i väntan på definitivt besked om tilldelning. Detta påverkar bland annat den utannonserade tjänsten på enheten för biologisk mångfald och områdesskydd som skulle vara fördelad på fiskevård, kalkning och skogsbrukets påverkan på vattenmiljön.

-Vi hoppas kunna återuppta rekrytering i mitten av januari då vi vet vilka medel vi förfogar över, kommenterar Mats Svensson, avdelningschef för avdelningen för havs- och vattenförvaltning.

2018 tilldelades Havs- och vattenmyndigheten drygt 949 miljoner via anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön. Den då sittande regeringen hade även lanserat att satsningen på havs- och vattenmiljön var treårig och att anslaget till HaV föreslogs öka till 1032 miljoner 2019 och till 1087 miljoner 2020.
Enligt riksdagens beslut 18 december anvisas nu 949 565 000 kronor för 2019 till anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Enligt M- och KD-budget ska totalt 1,1 miljarder gå till åtgärder för havs- och vattenmiljön.
Den 28 december kommer regleringsbrevet för HaV. Det är först då som man med säkerhet vet hur tilldelningen för 2019 ser ut i detalj.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: kalkning |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv