Svagt förslag för miljöanpassning i kraftigt modifierade vatten

lulelax_foto_g_dougl...
Foto: Glenn Douglas / Sportfiske och fisketurism har ett stort samhällsekonomiskt värde även i kraftigt modifierade vatten.
Vattenkraften slipper i de flesta fall miljöanpassning enligt ett förslag från Vattenmyndigheterna på åtgärder i kraftigt modifierade vatten.

Vattenmyndigheterna har nyligen lämnat förslag på miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten (KMV). Det innebär förslag på åtgärder som exempelvis fiskvägar eller tappning i torrfåror i vatten där det finns vattenkraft som är viktig för samhället. Enligt den nya lagstiftningen för vattenkraft ska alla vattenkraftverk nu ha moderna miljövillkor och dessa ska fastställas efterhand enligt en nationell prövningsplan som Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att ta fram i samverkan med Energimyndigheten och Svenska kraftnät.

Sportfiskarna välkomnar att åtgärder äntligen krävs i hårt utbyggda vattendrag, men konstaterar att fokus på att värna vattenkraften överskuggar potentialen för ett hållbart nyttjande av vattendragen.

Vattenmyndigheterna föreslår att miljökvalitetsnormen god ekologisk potential ska gälla i 30 % av alla KMV medan sänkta kvalitetskrav har föreslagits för 70 % av alla kraftverk och dammar. Mer åtgärder än så skulle innebära betydande negativ påverkan på energisystemet, enligt Vattenmyndigheterna. Men Sportfiskarna anser att det saknas underlag som visar att det finns skäl för den stora andelen undantag från att nå god ekologisk potential. Alternativa möjligheter för reglering av elsystemet, ökad elproduktion genom effektiviseringar och ökade flöden ger utrymme för en högre ambitionsnivå för att nå god ekologisk potential. En omvärdering av vad som är betydande negativ påverkan på elsystemet behöver göras.

Sportfiskarna ifrågasätter också att man har valt att avvakta med att föreslå nödvändiga åtgärder i Natura 2000-områden. Detta betyder att man har nedprioriterat åtgärder i områden som borde ha hög prioritet.

Förbundet är dessutom starkt kritiskt till avsaknaden av en fullständig samhällsekonomisk bedömning. De samhällsekonomiska nyttorna av miljöåtgärder för sportfiske, naturturism och rekreation måste vägas in vid bedömningen för vad som kan anses vara orimliga kostnader för en åtgärd, samt vid utpekande av KMV.

Läs Sportfiskarnas synpunkter på samrådsunderlaget här.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv