Fem snabba frågor till Fredrik Nordwall

malvattensdragsunder...
Foto: Bengt Olsson /   Kalkningen kan effektiviseras utifrån målvattendragundersökningen säger Fredrik Nordwall.

Sportfiskarna passade på att inför sommaren ställa några aktuella frågor om kalkningen till Fredrik Nordwall, enhetschef på HaV för Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd.

Det har funnits en viss oro ute på länsstyrelserna för hur kalkningsverksamheten ska styras och stöttas från HaV:s sida i och med att båda de tidigare handläggarna nu slutat. Hur går rekryteringen?
- En ny kalkhandläggare kommer att finnas på plats på HaV från 15 augusti. Utöver det är en ytterligare personalresurs på gång under hösten som kommer att kunna bidra till verksamheten.

Kommer ni att kunna hålla tidplanen för den nya kalkplanen för 2020–2025?
- Ja, till att börja med måste alla nödvändiga underlag från Länsstyrelserna vara klara först och det är ett stort arbete som ska göras, men jag törs säga att vi kommer att kunna presentera en ny kalkplan under 2020.

Enligt tidigare uppgifter från handläggare på HaV skulle länsstyrelserna senast till 2019 kartlägga vilka vattenförekomster som kan bli aktuella för nykalkning. Hur pass väl kommer länsstyrelserna nu att kartlägga nykalkningsbehoven ute på länen?
-Riktlinjer kommer att gå ut till länen i höst för arbetet med att följa upp målvattendragsundersökningen och inkomma med olika underlag där nykalkningen ju är en del. Vi anser att det ska till starka skäl för att påbörja nykalkning.

Hur går arbetet på HaV med att ta fram en ny behovsanpassad fördelningsnyckel?
-Projektet fortsätter, preliminärt bör en ny fördelningsnyckel kunna börja tas i bruk med gradvis anpassning under 2019. Det är viktigt att det inte blir några stora plötsliga omställningar i detta vilket skulle kunna ställa till det för länen.

Vilka är de stora utmaningarna framöver för kalkningsverksamheten?
-Att ta hand om resultaten från målvattendragsundersökningen och att länen utifrån det ser över verksamheten vad gäller möjligheter att effektivisera kalkningen och att avsluta målområden där det är möjligt.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv