HaV föreslår lagändringar kring sportfisket – Sportfiskarna kommenterar


Foto: Markus Lundgren

Havs- och vattenmyndigheten har nu lämnat över rapporten för ett regeringsuppdrag som kan komma att få stor inverkan på hur svenskt sport- och fritidsfiske administreras.

Hösten 2017 fick Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till bestämmelser om rapporteringsskyldighet för andra fiskare än yrkesfiskare. Myndigheten fick också i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket utreda om och hur det är möjligt att fördela den nationellt tillgängliga fiskeresursen mellan olika kategorier av fiske utifrån andra skäl än fiskevård, till exempel för att främja fisketurism i ett område.

Regeringsuppdraget har nu lagts fram av Havs- och vattenmyndigheten, och innehåller flera förslag som väldigt tydligt kan påverka sportfisket. Bland annat föreslås, äntligen enligt Sportfiskarna, en ändring gällande den så kallade fördelningsfrågan. En annan fråga som diskuterats länge är den gällande rapporteringsplikt för annat fiske än yrkesfiske. Även om HaV inte föreslår en generell anmälnings- och rapporteringsskyldighet för fritidsfisket, så menar myndigheten att om det finns särskilda skäl skulle förslaget kunna innebära att fritidsfiskare registrerar sig och kanske också behöver rapportera sitt fiske och sina fångster. HaV nämner trollingfiske efter lax i Östersjön eller laxfiske i en älv som exempel.

De tre sammanfattande förslagen hittar du nedan, tillsammans med Sportfiskarnas kommentar.

 

Hav föreslår att fiskeresursen ska kunna fördelas mellan yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism för att främja regional utveckling.

Sportfiskarnas kommentar:
– Äntligen! Detta är något som sportfiskeförbundet har velat se länge, kommenterar Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare menat att man inte har mandat att fördela resursen mellan olika kategorier av fiske utefter annat än fiskevårdsskäl. Förslaget innebär att man nu även kan få fördela resursen utefter socioekonomiska skäl. Mot bakgrund av sportfiskets ofta stora värde i förhållande till fångsten jämfört med fiske med mängdfångande redskap så är detta ett mycket välkommet förslag som istället kan främja sportfisketurism och därmed arbetstillfällen i glesbygd.

 

Hav föreslår att det ska vara möjligt att införa anmälnings- och rapporteringsskyldighet för visst fritidsfiske.

Sportfiskarnas kommentar:
Ett mycket bra förslag med syfte att förbättra datainsamling gällande både fångster och fiskeansträngning i vissa fisken. Genom en anmälningsskyldighet skapas ett register över de som fiskar i ett område. En bättre datainsamling är delvis ett krav från EU och dessutom något som Sportfiskarna redan bidrar till då vi har arbetat med frågan i flera år, dels i älvfisket i flera norrländska älvar genom fiskerapport kopplad till digital fiskekortsförsäljning via fiskekort.se, dels genom rapporteringssystemet FångstDatabanken för de stora sjöarna. Myndigheten öppnar också upp för krav på märkning av fångade laxar för både fritids- och yrkesfisket, ett system som Sportfiskarna också varit med att utveckla i Råneälven och som är vanligt förekommande utomlands.

– Att införa rapporteringsskyldighet för sportfiske efter lax via gälplomber är på många sätt en bra åtgärd för framtiden. Sportfiskarna anser att samma system även borde införas för yrkesfisket och fritidsfisket med mängdfångande redskap. Det skulle innebära en mycket bättre bild av det totala fångstuttaget och även möjliggöra en tydligare spårbarhet av den fångade laxen, kommenterade Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas redan 2015 under de lyckade försöken i Råneälven.

Läs mer om arbetet med gälplomber i Råneälven här.

 

Förslaget innebär att fritidsfiskare i havet och de fem stora sjöarna i första hand får använda handredskap som flugfiske-, spinn- eller metspö.

Sportfiskarnas kommentar:
Ett mer oväntat förslag som inte nödvändigtvis skulle hanteras inom ramen för regeringsuppdraget, men givetvis anser vi som sportfiskeförbund att handredskap ska prioriteras både ur fiskevårdande och socio-ekonomisk synpunkt. Därtill minskas möjligheterna till att mindre samvetsgranna fritidsfiskare med mängdfångande redskap olagligt kan fånga och sälja sin fångst.

– Sportfisket ställer främst kvalitativa anspråk på fiskresursen och en fiskeriförvaltning anpassad till sportfiske innebär vanligtvis starka fiskbestånd och ett hållbart nyttjande av resursen, menar Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Förslagen som HaV nu lämnar till regeringen innebär att fiskelagen och den förordning som reglerar HaV:s möjligheter att ta beslut om bestämmelserna för fiske behöver ändras. Ytterst är det en fråga för regering och riksdag att besluta om.

– Genomförs förslagen öppnas nya möjligheter för HaV att utveckla förvaltningen och främja småskaligt yrkesfiske, fritidsfiske och fisketurism, säger HaV:s utredare Håkan Carlstrand.

Läs mer om regeringsuppdraget i HaV:s pressmeddelande.

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Göteborg, Fiske i Stockholm, Fiske i Värmland, Fiske i Malmö | Taggar: |

Nyhetsarkiv