Norskt forskningsprojekt ska undersöka laxens liv i havet

Lax_fr_rolfsaan_800
Foto: Markus Lundgren / Västkustens laxbestånd är också påverkade av ett hav i förändring. Här laxsmolt från Rolfsån.
Atlantlaxens liv i havet ska nu kartläggas i ett fyraårigt forskningsprojekt, Atlantic Salmon at Sea- factors affecting their growth and survival, SeaSalar, som startar i augusti i år.

Bakgrunden till SeaSalar är att laxens överlevnad i havet har sjunkit. De norska laxbestånden har sedan 1980-talet minskat i stora delar av utbredningsområdet. Bland annat varmare klimat och förändrade ekosystem i havet kan påverka laxens överlevnad efter smoltstadiet. Hur laxen lever och vandrar i havet är relativt dåligt undersökt. Genom projektet hoppas man på svar på frågor om vad som påverkar laxens överlevnad och tillväxt i havet, hur de vandrar, var de viktiga uppväxtområdena finns, och vilka delar av livscykeln som är kritiska, mm.

SeaSalar är ett samarbete mellan Norsk Institutt for naturforsknings (NINA), Havsfoskningsinstituttet (HI), och Norges Arktiske universitet UiT. Även ett stort antal internationella experter och biologer är involverade.

De metoder som kommer att användas för kartläggningen är bland annat att märka fisk med elektroniska sändare som man sedan kan följa med satellit för att kartlägga vandringen. Man avser även att ta genprover på fisk och kombinera olika data på exempelvis plankton och pelagiska fiskbestånd för att få en bättre bild av laxens liv och förutsättningar i havet.

Resultaten från undersökningen kommer även att vara av stort intresse för de svenska Västkustälvarnas laxbestånd som sannolikt delar samma problematik med en förändrad havsmiljö. Västkustens laxbestånd är fortfarande till stor del beroende av att kalkningen upprätthålls i försurningspåverkade vattendrag. Vattenkraft och andra former av vandringshinder är en annan faktor som påverkar negativt. I sötvattenstadiet är laxynglen i samtliga laxförande vattendrag på Västkusten idag även drabbade av parasiten Gyrodactylus salaris. Men utöver detta är en kraftigt negativ faktor för alla bestånd att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet.

Klicka här för att läsa mer om SeaSalar på NINAS webbplats.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv