Omfattande fiskevårdsplan klar för sjön Viken

hanhultabacken_viken...
Foto: Elin Ruist / Hanhultabäcken är en av många mindre bäckar i området som är viktiga för öringen.
Sportfiskarna har på uppdrag av Vikens fiskevårdsområdesförening tagit fram en omfattande fiskevårdsplan för sjön Viken, som med sitt utlopp Forsviksån är det i särklass största tillflödet till Vättern.

I planen ligger fokus på att stärka öringstammen i vattendragen och att utreda hur sjön är påverkad av övergödning. Sedan 2016 har befintliga data sammanställts och omfattande biotopkarteringar och vattenprovtagningar har genomförts för att utreda påverkan och åtgärdsbehov. Några inledande åtgärder har även hunnits med, bland annat har sten återförts till den rensade Lummaån.

Många fiskevårdsåtgärder på gång
Mycket finns planerat för det kommande året. Fiskevårdsmedel beviljades till en förstudie av åtgärder för rensade sträckor och vandringshinder och bland annat ska de flesta vattendragen elfiskas, bottenfaunaprovtagning ska genomföras för att se hur olika delar av sjön är påverkade av övergödning, och transporten av näring från vattendragen ska analyseras. Fiskevårdsområdesföreningen ska provta syrekoncentrationen i sjön under året för att kartlägga hur sjön påverkas av låga syrehalter och undersöka pH i vattendrag som inte kalkas. Det finns även förhoppningar om ett nätprovfiske och växtplanktonundersökning i sjön.

-Under året kommer länsstyrelsen att arbeta med den nya klassningen av ekologisk status och det är då viktigt att ha ett bra underlag så att den blir tillförlitlig. Det är en sanslös brist på miljöövervakning generellt och Vikens avrinningsområde var inget undantag. Sportfiskarna hoppas också att länsstyrelsen nu ska ta betydligt större hänsyn till undersökningar av fysisk påverkan i klassningen, kommenterar Sportfiskarnas Elin Ruist som varit projektledare för fiskevårdsplanen.

Vikens fiskevårdsområdesförening har som mål med fiskevårdsplanen att verka för en hållbar fiskevård och en god vattenmiljö i sjön Viken och dess tillrinningar. Visionen är att vattenmiljön ska vara en resurs för vattenägarna och kunna erbjuda både ett bra fritidsfiske och rekreation samtidigt som en ekologisk balans råder med stor biologisk mångfald och att miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås. För att nå dit krävs insatser och en aktiv förvaltning. Fiskevårdsplanen består därför av tre olika delar, varav de två sista punkterna revideras årligen i samband med årsmötet.

- Bakgrundsbeskrivning av fiskevårdsområdet

- Statusbeskrivning, påverkansanalys och åtgärdsbehov

- Årsplan för varje års planerade fiskevårdsverksamhet

-Det är väldigt kul och positivt att ett fiskevårdsområde lägger så stora pengar på en så omfattande plan och ser till att nödvändiga undersökningar blir gjorda för att få reda på hur det står till med sjön och vad som kan förbättras. All vinst från fiskekortsförsäljningen går föredömligt tillbaka till sjön genom fiskevård, kommenterar Elin Ruist.

Som en följd av arbetet med fiskevårdsplanen har ett vattenråd bildats för sjön med kommunerna i spetsen, det är viktigt för den framtida förvaltningen att många aktörer arbetar tillsammans för en bättre vattenmiljö. Sportfiskarna kommer tillsammans med vattenrådet nu söka LONA-medel för att restaurera våtmarker med syfte att minska belastningen av näringsämnen till sjön och förbättra lekmöjligheterna för gädda.

Mer åtgärder uppströms
I Edsån, det största tillflödet till sjön och som binder samman Viken med den stora sjön Unden, arbetar Sätra bruk med att öppna vandringsvägarna förbi alla deras kraftverk och uppströms Unden har vattendrag restaurerats och öppnats upp förbi hinder.  Karlsborgs kommun jobbar efter beslut i kommunfullmäktige med att öppna en fiskväg förbi dammen i Forsvik där de äger mark som är lämplig, ett vandringshinder som hindrat bland annat vätternöringen att ta sig upp i vattensystemet i århundraden.

-Det skulle vara en enorm förbättring om fisken åter kunde nå vattensystemet och vi hoppas på kommunens initiativ även om det kan ta tid då både tappning till fiskväg och höga kulturmiljövärden måste tas hänsyn till. Med arbetet för fria vandringsvägar i Motala ström finns faktiskt hopp om fria vandringsvägar från Östersjön och ända upp till Unden, avslutar Elin Ruist.

Elin Ruist som varit projektledare för fiskevårdsplanen slutar nu på sportfiskarna i april och lämnar över stafettpinnen till kollegorna Niklas Wengström och Mattias Larsson som kommer fortsätta arbete med åtgärderna i Viken.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv