Mer pengar till lokalt vattenvårdsarbete i år

overgodning_800
Foto: Micael Söderman / Övergödning är ett av de prioriterade områdena för fördelningen av anslag.
I år får samtliga län mer pengar från HaV för arbete med havs- och vattenmiljön. Totalt delas 374 miljoner kronor ut i anslag till länsstyrelserna från myndigheten.

Pengarna ska bland annat gå till kalkning av försurade vattendrag, fiskevård, åtgärder för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt. LOVA-bidraget utökas i år med 60 miljoner kronor och ansökningsmöjligheterna har utökats.

- Vid fördelningen av medlen till länen har särskild hänsyn tagits till behov av kalkningsverksamhet, övergödningsproblematik eller åtaganden i vattenförvaltningen. Under 2018 satsas även 60 miljoner kronor mer på LOVA, lokala vattenvårdsprojekt, jämfört med 2017, totalt anslås 135 miljoner kronor i år. Den ökade satsningen är en del av regeringens satsning på rent hav, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Havs- och vattenmiljöanslaget är en av de viktigaste nationella satsningarna för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Sedan 1 juli 2011 ansvarar HaV för anslaget som i år är totalt 950 miljoner kronor, i fjol var det totalt drygt 787 miljoner kronor.

Den största andelen av Havs- och vattenmiljöanslaget delar HaV ut till länsstyrelserna som sedan fördelade pengar vidare till kommuner, organisationer och företag. Exempelvis till kalkning, fiskevård, restaurering av vattenmiljöer och lokala vattenvårdsprojekt, så kallade LOVA-projekt.

- Satsningar som finansieras via havs- och vattenmiljöanslaget skapar sysselsättning och bedöms även indirekt leda till ökad tillväxt. Flera länsstyrelser vittnar om att fiskevård, restaurering av vattendrag, minskad övergödning och strandstädning leder till ökat turism som sport- och fritidsfiske, säger Björn Sjöberg.

Ökat LOVA-bidrag med ökade möjligheter
LOVA-bidraget infördes 2009 och det kan sökas av kommuner och ideella organisationer och sammanslutningar i icke vinstdrivande syfte. Syftet är i första hand att minska övergödningen och spridning av miljöfarliga ämnen i vattenmiljön.

- I år har regeringen också bestämt att, förutom ökade anslag på 60 miljoner kronor till LOVA-projekt, också ändra reglerna för vilka projekt som kan få anslag. Bland annat innebär det ökade möjligheter för medfinansiering av till exempel EU-projekt på lokal nivå, man kan nu få upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen, säger Björn Sjöberg,

Regeringen har också öppnat upp för en bredare användning av LOVA-bidraget. Fortfarande har insatser för att minska övergödningen högst prioritet men i år kan pengarna även användas till åtgärder som rör till exempel miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av spökgarn och olika restaureringsåtgärder.

Läs mer på HaV:s hemsida.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv