Regeringens miljösatsningar för 2018 välkommet tillskott

vassfrasning_langsjo...
Foto: Andreas Ollinen / 200 miljoner satsas på våtmarker 2018. På bilden Långsjön, Sportfiskarnas hittills största restaureringsprojekt.

Havs- och vattenmyndighetens anslag förstärks nästa år med totalt drygt 160 miljoner och 200 miljoner går till en särskild våtmarkssatsning.

-Regeringens stora satsningar på vattenmiljön i budgetpropositionen för kommande år är ett viktigt bidrag till arbetet för en bättre vattenmiljö. Sportfiskarna hoppas nu att ansvariga myndigheter prioriterar att så mycket som möjligt av medlen omsätts i konkreta åtgärder, kommenterar Anders Karlsson, biträdande generalsekreterare på Sportfiskarna.

Satsningar på havsmiljön
Enligt budgetpropositionen kommer Havs- och vattenmyndigheten 2018 att tilldelas drygt 949 miljoner via anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljön. Det är en rejäl ökning mot årets anslag på omkring 787 miljoner. Merparten av tillskottet är öronmärkta för speciella åtgärdspaket för havsmiljön, bland annat stärkt marint områdesskydd, åtgärder mot övergödning och spridning av miljögifter och plast i haven. Exakt hur de olika miljösatsningarna får användas och fördelas kommuniceras sannolikt via det kommande regleringsbrevet för Havs- och vattenmyndigheten.

-Förstärkningen av anslaget till HaV 2018 innebär rimligen att även länsstyrelsernas tilldelning av medel kommer att bli minst lika stor som i år. Exempelvis den viktiga kalkningen ute på länen bör därmed kunna upprätthållas på samma nivå och i motiverade fall även utökas, kommenterar Anders Karlsson.

Regeringen har dessutom lanserat att satsningen på havs- och vattenmiljön är treårig och att anslaget till HaV föreslås öka till 1032 miljoner 2019 och till 1087 miljoner 2020. Men 2018 är valår, så förutsättningen för att miljösatsningarna 2019–2020 ska genomföras enligt planen är naturligtvis att den regering som tillträder efter valet fullföljer planeringen.

200 miljoner till våtmarker
2018 avsätts även ytterligare 200 miljoner till en särskild satsning på anläggande och restaurering av våtmarker, vilket regeringen lanserade redan i juni. För närvarande förbereder Regeringskansliet och Naturvårdsverket hur denna satsning ska genomföras.

Syftet med våtmarkssatsningen är att öka landskapets förmåga att hålla kvar vattenflöden och därmed öka tillskottet till grundvattnet. Men också bidra till biologisk mångfald och minskad övergödning. Det är prioriterat att få rätt våtmark på rätt plats. Därför kommer bidrag kunna ges för att ta fram mer kunskap och även för att ta fram underlag inför de miljöbalksprövningar som kan behövas.

Planen är att medel till våtmarkssatsningen ska fördelas till kommunerna genom LONA, den lokala naturvårdssatsningen, samt till länsstyrelserna. För att kunna börja med åtgärder under nästa år kommer det bli åtminstone en extra ansökningsomgång i LONA, den första med avslutning den 10 april.

Läs mer här:

Naturvårdsverket: Gör en våtmarkssatsning!

Regeringen satsar 200 miljoner på att förebygga torka och på fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser

Budgetpropositionen för 2018: utgiftsomrade-20-allman-miljo-och-naturvard

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv