Bidrag till forskning för minskade fartygsutsläpp

sjofart_utslapp_800
Foto: Bengt Olsson / Utsläpp från sjöfarten är en av få större kvarvarande utsläppskällor till försurning. Nu ska det forskas på metoder med både piska och morot.
Drygt sex miljoner delas nu ut till ett nytt forskningsprojekt om hur sjöfartens utsläpp ska kunna minskas ytterligare.

Projektet ska genomföras av en forskargrupp från VTI och Göteborgs universitet som fått 6,4 miljoner kronor för att analysera vilka styrmedel och åtgärder som är mest kostnadseffektiva för att minska sjöfartens utsläpp.

– Det finns ett stort behov av kunskap om hur sjöfartens effekter på miljön kan minskas och med det här projektet kommer vi att bidra till att öka kunskapen avsevärt. Vi gör det med hjälp av vår kompetens inom både transportekonomi och miljö, säger Tomas Svensson, generaldirektör för VTI.

Sjöfartens utsläpp av koldioxid och luftföroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar påverkar människors hälsa och miljön. Även moderna fartygsmotorer orsakar vanligtvis större utsläpp av luftföroreningar per effektuttag än lastbilsmotorer.

– Det här är ett mycket viktigt projekt bland annat för att sjöfarten står för en växande andel av miljöbelastningen och diskussioner pågår om att flytta över fler godstransporter från väg till sjöfart, säger Inge Vierth, som är forskare på VTI och leder projektet.

Det är nödvändigt att utveckla nya och befintliga styrmedel eftersom man inte kan förvänta sig att sjöfartsnäringen frivilligt kommer att göra det som krävs för att nå miljökvalitetsmålen. Tidigare studier har inte analyserat vilka styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska sjöfartens samtliga typer av luftföroreningar, inklusive koldioxid. I detta projekt ska forskarna studera både åtgärder som fartygsägare- eller operatörer genomför på grund av att styrmedel införs eller förändras, och åtgärder som de gör på eget initiativ.

– Vi ser fram emot att arbeta med projektet tillsammans med våra kollegor på Göteborgs universitet. För att få med alla viktiga aktörer har vi dessutom bildat en referensgrupp med externa experter från forskning, näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter, säger Inge Vierth.

Utsläppen från sjöfarten har reglerats i mindre utsträckning än landbaserade utsläpp. Frågan är komplex bland annat eftersom regler för utsläpp från sjöfarten huvudsakligen bestäms på internationell nivå. Syftet med projektet är att rekommendera kostnadseffektiva kombinationer av styrmedel som kan bidra till att uppfylla fyra av de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, det vill säga begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning.

Projektet "Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå miljökvalitetsmål” finansieras till hälften av Trafikverket och till hälften av Vinnova, med totalt 6,4 miljoner kronor. Projektet ska vara klart till slutet av 2019.

Kontakt: Inge Vierth, VTI. Tel. 08-555 770 32

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv