Minskad försurning ger brunare vatten

bruna_vatten_800
Foto: Bengt Olsson / Flera faktorer bidrar till brunare vatten, men i försurade områden är minskad försurning främsta orsaken.
Sedan femton, tjugo år tillbaka blir många sjöar och vattendrag brunare då ökande mängder löst organiskt kol sköljs ut i vattnet.

-Återhämtning från försurning är sannolikt den främsta orsaken till att sjöar och vattendrag i försurade områden nu blir brunare. Det är en återgång till ett mer naturligt tillstånd, dessa vatten var troligen brunare för ett eller två hundra år sedan och i så fall innebär detta även att trenden med brunare vatten kommer att klinga av i takt med minskad försurning. Den stora ökningen på grund av återhämtningen bör alltså redan ha skett, förklarar Filip Moldan, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Svenska Miljöinstitutet, IVL, har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten sammanfattat ett hundratal svenska studier av fenomenet brunare vatten och hur det i sin tur påverkar möjligheten att bedöma hur försurade våra sjöar är. En del av uppdraget från HaV är att se över hur man tar med aspekten brunare vatten i modellering av försurningspåverkan.

- Det är viktigt att kunna bedöma hur mycket löst organiskt material som fanns i sjöarna innan försurningen började. Det är en av flera faktorer som gör det möjligt att bedöma hur stor försurningspåverkan är, säger Filip Moldan.

Enligt sammanfattningen kan det vara ett flertal orsaker som samverkar till fenomenet brunare vatten, bland annat minskad försurning, varmare klimat, ändrad markanvändning och ökad nederbörd. De olika faktorerna har sannolikt haft olika stor betydelse för olika perioder och regioner. Minskningen av försurande nedfall sedan i slutet av 1980-talet har sannolikt varit den viktigaste faktorn för ökad brunifiering i de försurningsdrabbade områdena.

Komplex kemi bakom brunare vatten
Försurningen gjorde vattnet klarare då nedbrytningen av organiskt material och lösligheten av organiskt material minskar vid lägre pH-värden. Starkt försurade vatten blir ofta kristallklara med stora mängder icke nedbrutet organiskt material på botten. När det sura nedfallet av framförallt svavel minskade ökade åter nedbrytningen av organiskt material i försurade områden och löst organiskt kol sköljdes ut i vattnen. Men det finns alltså flera faktorer utöver minskad försurning som kan bidra till brunare vatten, exempelvis andelen barrskog och våtmark i avrinningsområdena, samt ökad temperatur och nederbörd. När vattnet blir brunare förändras livsmiljön för fisk och andra vattenlevande organismer. Bland annat minskar siktdjupet vilket gör att produktionen minskar på botten. Ökande mängder löst organiskt kol gör det även svårare att rena vatten till dricksvatten.

Läs IVL:s rapport här.

Läs fler nyheter om brunare vatten här:

Klimatförändringen gör våra vatten brunare

Sportfiskarna stöttar forskning om brunifiering

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv