Fiskestopp viktigt men otillräckligt för att rädda ålen

alutsattning_vastkus...
Foto: Markus Lundgren / Bild från utsättning av ålyngel på Västkusten i ett försök att öka ålbeståndet.
EU-kommissionen föreslår ett stopp för fiske efter ål i Östersjön från 2018. Anledningen är den kraftiga nedgången för beståndet i hela Europa. Föryngringen är bara någon procent av den ursprungliga och arten bedöms därför vara akut utrotningshotad.

Kommissionen konstaterar att ålförordningens krav för medlemsstaterna att reducera dödligheten på vuxna blankålar i fisket till maximalt 50% inte har uppnåtts utan bedöms vara 57%. Därför föreslås ett totalt stopp för fortsatt ålfiske som en del nästa års kvoter och regler för fisket i Östersjön.

Kommissionen motiverar sitt förslag på rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES, som slår fast att en tillämpning av försiktighetsprincipen på den europeiska ålen innebär att all form av mänsklig påverkan (t ex fritids- eller yrkesfiske på alla levnadsstadier, vattenkraft, pumpverksamhet och förorening) som minskar blankålens överlevnad ska reduceras eller ligga så nära noll som möjligt.

Stopp för fisket bra, men dödlighet i kraftverken kvarstår
Den svenska ålförvaltningsplanen som tillkommit för att uppfylla EU:s ålförordning, pekar ut två huvudproblem för den svenska delen av ålbeståndet: fisket och dödligheten vattenkraften. Båda bedöms stå för en lika stor del av dödligheten. Nu begränsas fisket genom regleringar och utfasning, medan turbindödligheten ska minskas genom frivilliga insatser från kraftindustrins sida.

-Denna frivillighet är Sportfiskarna starkt kritiska till eftersom det inte kommer att hända någonting med ett så kravlöst förhållningssätt till kraftindustrin. Turbindödligheten kvarstår på en i princip helt oförändrad nivå. Det enda som gjorts i nämnbar omfattning är transport av blankål från Vänern, förbi kraftverken i Göta älv, för utsättning Västkusten. Detta håller inte om man menar allvar med att rädda ålen. Nu krävs skärpta regleringar även för vattenkraften, kommenterar Christina Lindhagen, sakkunnig vattenmiljöfrågor på Sportfiskarna

En försvårad omständighet för att rädda ålen är det nya förslaget till vattenlagstiftning som nu ligger ute på remiss. Där föreslås ett moratorium, eller uppehåll, för tillsyn och krav på miljöanpassning av den småskaliga vattenkraften som står för en stor andel av åldöden. Går  lagförslaget igenom kommer det att kraftigt försena den akut nödvändiga miljöanpassningen av vattenkraftverk som är nödvändig om vi vill rädda ålen från utrotning.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten | Taggar: |

Nyhetsarkiv