Varmare klimat gynnar gäddan

pikes_in_line_800
Foto: Micael Söderman / Framöver blir det garanterat mer gädda i Norrlands sjöar.
Forskning visar att klimatförändringen med varmare vattentemperaturer kommer att förändra våra vatten på flera olika sätt, bland annat kommer gäddan att sprida sig till tusentals vatten.

Under den årliga kalkhandläggarträffen som i år hölls i Umeå presenterades forskningsresultat från flera studier som visar vilka framtidsscenarion vi har att vänta när vattentemperaturen stiger. Generellt kommer våra vatten att bli varmare och mer humusfärgade. Fiskar som trivs i kallt, klart vatten som röding och öring kommer att minska och sannolikt försvinna från många vatten, medan fiskar som har en högre trivseltemperatur som abborre och gädda kommer att gynnas. Exempelvis kommer gäddan sannolikt att kolonisera många nya vatten och där det finns öring i sjöarna sannolikt ersätta öringen.

Gäddan kan sprida sig till 9000 sjöar i Norrland
Förutsatt att man har några givna värden är modellering en möjlighet att räkna på och förutse olika processer i naturen. Göran Englund, forskare vid Umeå universitet, har tittat på modeller för hur gäddan kan komma att sprida sig vid ett varmare klimat. Det som hindrar gäddan från att etablera sig i många fjällnära sjöar är den låga temperaturen, men det kan också handla om att branta forsar och vattenfall hindrar gäddan från att vandra uppströms. Utifrån lutningen i frånrinnannde vattendrag kan man räkna på sannolikheten att det finns, eller kan komma att etablera sig gädda i en sjö.

-Om ett utlopp från en sjö har ett parti där vattnet faller fem höjdmeter på sjuttio meter så får man en lutning på 7 procent, vilket innebär att det finns hinder i vattendraget som gäddan normalt inte klarar att passera. I en modell för att beräkna gäddans spridning kan man därför utesluta gäddinvasion i alla sjöar där det finns en sådan, eller större lutning, förklarar Göran Englund.
Utifrån denna modellering finns det då omkring 9000 sjöar i Norrland dit gäddan kan emigrera och etablera sig förutsatt att vattnet blir varmare. I cirka 30 % av dessa vatten finns öring (cirka 3000 sjöar) och när gäddan koloniserar vattnen kommer sannolikt öringen att försvinna i flertalet av dessa sjöar på grund av gäddans predation.

Temperatur och sjöyta har betydelse
Förutom lutningen på vattendrag finns två andra parametrar som är av stor betydelse för gäddans möjligheter att sprida sig: vattnets temperatur och vilken area sjöarna har.
figur_pikespridning_...

Grafik: Göran Englund / Medeltemperatur och sannolikhet att det finns gädda i sjöar i storleken 50- respektive 100 hektar.

Göran Englund har räknat på sannolikheten att det finns gädda i olika vatten baserat på årsmedeltemperaturen. För en 50 hektarsjö är 0° C den årsmedeltemperatur som motsvarar sannolikheten 50% för gäddförekomst. För en sjö på 100 hektar är det ca -5° C. Grovt sammanfattat visar detta att det är alltså är mer sannolikt att gäddan finns i en större sjö med kallt vatten än i en mindre sjö med kallt vatten.

-Notera att detta är en väldigt grov statistisk modell som nog ger en bra bild av det övergripande mönstret, men man ska nog inte använda den för att säga någonting om enskilda sjöar, påpekar Göran Englund.

På en mer detaljerad nivå har förekomsten av grunda områden som värms upp stor betydelse. För gäddan är det nödvändigt att det finns grundområden med vegetation som värms upp snabbt på våren för att leken ska lyckas. I många av de avlånga fjällsjöarna, som exempelvis Torneträsk, hittar man gäddan enbart i den östliga grunda delen. (jämför även med Vättern där gädda framförallt finns i den grunda norra delen) Ibland ser man också att gäddan finns i högt liggande grunda sjöar men saknas i stora djupa sjöar nedströms. Antagligen är sommartemperaturen betydelsefull. Experimentella studier har visat att gäddan kan fånga öringar utan problem när temperaturen är högre än 10° C, men i kallare vatten har dom stora svårigheter. Detta är antagligen en viktig förklaring till varför gäddan slår ut öringen i varma sjöar.

-Man måste naturligtvis vara medveten om att modeller inte kan ge en exakt bild av vad som kommer att hända i framtiden. Men att gäddan ökar och öringen minskar är det sannolika framtidsscenariot i många vatten i Norrland, avslutar Göran Englund.

Läs mer om gäddan och samspelet med andra arter i ett varmare klimat i dessa vetenskapliga uppsatser:

Temperature dependence of predation depends on the relative performance of predators and prey

Fish introductions reveal the temperature dependence of species interactions

Dispersal through stream networks: modelling climate-driven range expansions of fishes

Spens, J., Englund, G., and Lundqvist, H. 2007. Network connectivity and dispersal barriers: using geographical information system (GIS) tools to predict landscape scale distribution of a key predator (Esox lucius) among lakes. J. Appl. Ecol. 44(6): 1127–1137.

Mer info: Göran Englund, 090 786 97 28, goran.englund@umu.se

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv