Nykalkningsbehov i fyra län

sjokalkning_rolf_800
Foto: Rolf Johansson / Nykalkningar är på gång i flera län.
Länsstyrelserna i Hallands-, Jönköpings-, Värmlands- och Västra Götalands län bedömer att de har nykalkningsbehov.

Som Sportfiskarna tidigare har rapporterat om ska länsstyrelserna under kommande år se över sina nykalkningsbehov. Vid redovisningen av 2016 års anslagsförbrukning passade HaV på att fråga länsstyrelserna om de avser att bevilja bidrag för nykalkning i syfte att följa miljökvalitetsnormerna. Hallands- och Jönköpings län svarade då ja, Västerbotten, svarade nej och övriga 14 länsstyrelser svarade vid detta tillfälle att de då inte visste eller kunde svara på frågan.

Dålig ekologisk status pga försurning i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Jönköpings län svarade ja på HaV:s enkät utifrån statusklassningen av ett antal icke kalkade vatten där uppskattningsvis 5–8 vattenförekomster har dålig ekologisk status på grund av försurning.

- Vi har inte hunnit detaljstudera alla dessa vattenförekomster och vi har ännu inga färdiga nykalkningsprojekt, men det är rimligt att anta att nykalkning kan bli aktuellt i några av dessa okalkade vattenförekomster. Men det är många parametrar som måste bedömas, bland annat förekomst av värdefulla målarter, försurningsbedömning och kostnad i förhållande till nytta, kommenterar Ingela Tärnåsen, handläggare på Vattenenheten.

Halland – nykalkning i biflöde till Nissan
Länsstyrelsen i Hallands län svarade ja på HaV:s enkät utifrån att man har två nykalkningar på gång i Halland. Den nykalkning som man har kommit längst med är Skärkeå, ett biflöde till Nissan i Hylte kommun. I detta system kalkas redan källsjöarna men insatserna här har bara dimensionerats för sjöarna själva. Nu ska en doserare sättas upp en bit nedströms så att hela Skärkeån ned till Nissan åtgärdas.

-Den andra nykalkningen som planeras ligger också i Hylte kommun och avser Träppjaån, men den kommer tidigast att påbörjas 2018, kommenterar Kajsa Wellbro, handläggare på Naturvårdsenheten.

Nykalkning igång i Västra Götalands län
Länsstyrelsen kunde i höstas inte svara ja på HaV:s enkät, då man inväntade vissa besked för att påbörja nykalkning. Men nu i år påbörjas nykalkning av Bråtaån, ett försurningspåverkat tillflöde till sjön Anten som ingår i Säveåns vattensystem. Här har Sportfiskarnas regionkontor i Göteborg genomfört biotopkartering inför nykalkning och biotopåterställning av rensade sträckor. Det finns ett svagt öringbestånd i ån men förekomsten är dålig enligt undersökande elfisken. Bråtaån ligger i anslutning till vatten som redan kalkas vilket innebär att man nu relativt kostnadseffektivt kan utöka kalkningsverksamheten.  Ån kommer att kalkas via sjökalkning av den uppströms liggande Stora Lersjön, men det kan även komma att behövas kompletterande våtmarkskalkning. Huvudman är Göteborgsregionen.

Projektering pågår även inför ett större nykalkningsprojekt av Marjebosjön och Musån vid Tranemo, ett tidigare referensvatten, som nu avslutats. Här kan det bli fråga om våtmarkskalkning med preliminär start från 2018. Arter som skulle gynnas av kalkningen är mört och lake i Marjebosjön och öring i Musån.

- I och med återhämtningen från försurningen har många kalkningar i länet kunnat avslutas eller minskas. I och med dessa neddragningar finns ett visst utrymme för att påbörja nykalkning där det är motiverat, kommenterar Annica Karlsson, handläggare på Enheten för vattenmiljö.

Värmland har nykalkningsbehov
I Värmlands län finns dokumenterade nykalkningsbehov. Ett försurat och tidigare okalkat vattendrag är Halån i norra delen av länet, som kommer från Norge och rinner i cirka 13 kilometer i Sverige innan den åter passerar gränsen vid den delade sjön Halsjön. Då ån ligger otillgängligt till och delas med Norge, som sedan 2014 lagt ner kalkningsverksamheten i Hedmarks fylke, bedöms det nu som sannolikt både komplicerat och kostsamt att påbörja nykalkning. Det finns enligt Länsstyrelsen sannolikt även fler vattenförekomster i länet som är okalkade och försurningspåverkade. 2015 påbörjades nykalkning i Kvarnån, ett biflöde till Klarälven vid Höljes för målarterna Klarälvslax och öring.

-Vi måste göra en översyn av de regionala kalkningsbehoven innan några nya nykalkningsprojekt kan bli aktuella. Det kan exempelvis vara så att pågående kalkningar i vissa åtgärdsområden kan komma att behöva utökas. Vi måste först och främst mäkta med våra nuvarande åtaganden, kommenterar Sandra Woronin, handläggare på Miljöanalys.

Västerbotten kommer inte att starta nykalkning
Länsstyrelsen i Västerbottens län svarade som ensamt län nej på HaV:s enkät, detta då man anser att den existerande kalkningsverksamhet är tillräcklig. Länsstyrelsen har inte heller fått några indikationer från huvudmännen om att dessa skulle anse att det finns behov av nykalkning.

-Med den rådande trenden med återhämtning är det inte motiverat att dra igång några nykalkningsprojekt i länet. Västerbotten är idag inte längre så försurningsdrabbat, situationen är betydligt värre i exempelvis sydvästra delen av landet, kommenterar Johan Ahlström på Miljöanalysenheten på Länsstyrelsen.

Kategorier: Miljö, Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv