Situationen kan förbättras för kustabborren

kustabborrseminarie_...
Foto: Bengt Olsson / Ulf Bergström från SLU Aqua presenterar ekosystemstjänster kopplade till abborren.
Sportfiskarna arrangerade 15 februari ett seminarium om status och fiskevård för kustabborre där slutsatser från olika studier och projekt presenterades.

Längs delar av ostkusten visar abborren vikande bestånd. Situationen skiljer sig åt regionalt men generellt har abborren minskat i utskärgården och längs öppna, exponerade kustavsnitt. Kalmarsund visar särskilt dålig beståndsstatus. Men allt är inte hopplöst, flera av föredragen på Sportfiskarnas abborrseminarium den 15 februari visade att det finns åtgärder som kan stärka abborrbestånden.

Enkelt sammanfattat kan man säga att det handlar om två saker: kan man minska dödligheten och förbättra reproduktionen så ökar abborrbeståndet.

Forskaren Ulf Bergström från SLU Aqua, som höll två föredrag på seminariet, listade fem möjliga åtgärdsområden för att stärka abborrbestånden:

1. Skydda existerande lekmiljöer för kustabborren. -Detta är en billig förvaltningsåtgärd som skyddar bestånden. Grunda varma vattenområden med växtlighet är viktigt men hotas kontinuerligt av nya bryggor, marinor, muddringar mm. Uppskattningsvis 50% av abborrens lekmiljöer på kusten är idag påverkade av exploatering.  Strandskyddet är idag för svagt.

2. Restaurera lekområden i sötvatten. -Kan man återskapa lekområden för kustabborren i sötvatten kan detta få betydelse regionalt för lokala bestånd. Abborryngel födda i sötvatten kan växa sig stora innan de utvandrar till havet och torde därmed kunna ha högre överlevnad.

3. Reglera fisket. -Idag saknas baglimits och maximått för abborren i Östersjön. Försök med fiskefria områden visar att man får fler och större abborrar i sådana områden.

4. Fiska ned spiggbeståndet. – Spiggen har ökat i Östersjön och har en tydligt negativ påverkan på abborren då den bland annat är en glupsk predator på nykläckta abborryngel. Kunde man reducera beståndet av spigg borde det gynna abborrens reproduktion.

5. Jaga säl och skarv. -Bland annat analys av resultat från olika forskningsprojekt visar att framförallt skarven konsumerar långt mer abborre i Östersjön än det sammanlagda uttaget från yrkesfiske och fritidsfiske. En hårdare reglering av skarvbeståndet borde därför på sikt kunna möjliggöra för abborrbeståndet att öka i utsatta områden.

Sportfiskarnas fiskevård för abborre
Sportfiskarna har under senare år arbetat för att hitta möjliga fiskevårdsåtgärder för abborre. Exempelvis gäddfabrikerna fungerar inte så bra för abborren då den har andra krav på lekområden än gäddan. Förbundets biologer har därför satsat på att identifiera och åtgärda kustmynnande vattendrag med vandringshinder. Särskilt vattensystem med kustnära sjöar har visat sig kunna producera mycket abborre då man öppnat upp fria vandringsvägar för kustabborrarna.

-Sportfiskarna vill framhålla de fiskevårdsåtgärder inriktade på abborre som vi genomfört under senare år. Genom att åtgärda vandringshinder och öppna upp vandringsvägar har vi återskapat tidigare lekområden för abborren längs kusten i bland annat Gävleborgs län. Det kan på sikt komma att få stor betydelse för lokala bestånd, kommenterar Lars Ljunggren, Sportfiskarnas projektledare för fiskevård i Gävleborgs län.

Abborren vår mesta fisk
Abborren är inte bara vår vanligaste fisk, som finns spridd över i stort sett hela landet, utan även den fisk som har störst betydelse för sportfisket. Det är även väl belagt att livskraftiga stammar av rovfisk som abborre har en mycket positiv effekt på ekosystemet och den kustnära vattenmiljön bland annat genom att minska övergödning. Livskraftiga rovfiskbestånd kan därmed motverka algblomning.
- Alla har vi en stark relation till abborren, det är en art som är mycket viktig för oss sportfiskare. För mig personligen är abborrpimpel i skärgården ett av mina absoluta favoritfisken, berättade  seminariets moderator, fiskevårdskonsulent Henrik C Andersson från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Abborrseminariet och Sportfiskarnas satsning på åtgärder för abborre är en del av ett projekt finansierat av BalticSea2020. Under våren kommer en rapport med erfarenheter från projektet och rekommendationer för abborrfiskevård att publiceras.

Kategorier: Miljö, Rovfiskprojekten, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv