Ny inriktning på kalkning i Jämtlands län

mjolkvattensfjallen_...
Foto: Bengt Olsson / Offerdalsfjällen i Krokoms kommun har tidigare varit starkt försurningspåverkade.
Kalkningsverksamheten i Jämtlands län genomgår för närvarande ett omfattande utvecklingsarbete. Målsättningen är att alla länets kommuner blir utförare av kalkning och länsstyrelsens roll blir i högre grad att samordna och övervaka verksamheten.

Ett övergripande syfte med omstruktureringen är att effektivisera kalkningen i länet, så att tillgängliga resurser används där de gör mest nytta och att verksamheten ska anpassas till Kalkningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens riktlinjer. Även nya rutiner för handläggning av statsbidrag har införts. Detta omfattar bland annat nya former för huvudmännens redovisning av förbrukade medel.

Alla kommuner ska bli huvudmän
Under 2015 utsåg samtliga av länets kommuner kontaktpersoner för försurningsfrågor. På sikt är målsättningen att alla länets kommuner ska vara huvudmän och ansvara för kalkningen av sina vatten. I nuläget är enbart Härjedalens, Bergs och Ragunda kommuner huvudmän. Kalkningen av försurade vatten i Åre, Krokom och Strömsunds kommuner har skötts av Länsstyrelsen.

– Vi har beräknat att hela omställningsprocessen med kompetensutveckling i kommunerna och nya rutiner ska ta omkring fem år. Vi började 2015 och det ser ut som om vi kommer att hålla tidsplanen, berättar Jenny Zimmerman, samordnare på Länsstyrelsen.

Delar av länet fortsatt försurat
Utvärderingen av kalkningsverksamheten under förra året visar att de vattenkemiska målen uppnåddes vid 98 procent av målsjöarna. Däremot var måluppfyllelsen sämre i målvattendragen där de vattenkemiska målen uppnåddes vid 75 procent av målpunkterna. I flera målvattendrag skedde dock inte provtagning vid alla högflöden och det finns därför en risk att måluppfyllelsen kan vara lägre. I framförallt Bergs- och Härjedalens kommuner finns många försurade vattensystem med låg buffringsförmåga där det även finns försurade och okalkade tillflöden till målvattendrag. Kommunerna ansöker även om långt mer medel till kalkning än vad länet tilldelas som helhet för alla olika vattenvårdsåtgärder. (kommunerna ansökte om 30 miljoner medan tilldelningen ligger på nivån 16 milj.)

Resultaten från elfisken under 2015 (årets elfisken är ännu inte utvärderade) visar dock inga stora förändringar i yngeltätheter som kan relateras till förändringar i försurningspåverkan. Totalt elfiskades då 28 vattendrag med totalt 44 stationer för att följa upp kalkning och försurningspåverkan. Årsyngel av öring påträffades då på 42 av de elfiskade lokalerna.

Klicka här för att läsa verksamhetsberättelsen för kalkningen 2015 i Jämtlands län.

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv