Supermiljöbloggen: Mer krävs för att nå miljömålet ”Bara naturlig försurning”

vatten_sunset_800
Foto: Bengt Olsson
Just nu skriver Supermiljöbloggen varje måndag om Sveriges 16 miljömål. 17 oktober var det dags för en analys av status för miljömålet ”Bara naturlig försurning”.

Målsättningen för Bara naturlig försurning definieras som ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.”

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

SMB konstaterar: ” Framförallt behövs hårdare lagar och krav på internationell nivå för att minska utsläppen från industri-, energi- och transportsektorn, då inkluderat den internationella sjöfarten.

Det behövs dessutom tas fram ordentliga, funktionella åtgärdsprogram för återinförandet av näring till drabbade skogsmarker. Om askåterföringen, den metod som lyfts fram i miljökvalitetsmålet, verkligen ska fungera, krävs det ett ordentligt arbete inom hela skogsbruket. Det räcker inte att handlingsplaner tas fram om åtgärderna stannar i teorin och inte används konsekvent i det praktiska arbetet.”

Läs hela blogginlägget här: SMB

Kategorier: Försurning | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv