Yrkesfiskets överkapacitet glöms bort i nya strategin

raktralare_800
Foto: Markus Lundgren
Tidigare i år presenterade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten sin strategi för det svenska yrkesfisket. Här kan du läsa Sportfiskarnas kommentarer och remissvar.

Strategin är den första i sitt slag och har en vision om att det svenska yrkesfisket ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart år 2020. Syftet är att skapa en gemensam bild och mål för att underlätta samverkan och förståelse mellan myndigheter, yrkesfiskare, forskare och olika intresseorganisationer.

Strategin fastslår att förvaltningen av våra hav och vatten ska vara ekosystembaserad och adaptiv, vilket är en grundförutsättning för att få tillbaka våra fiskbestånd till hållbara nivåer. Strategin pekar också på vikten av ett miljömässigt hållbart fiske. Det är också positivt att en förvaltning som leder till större fisk nämns, vilket Sportfiskarna tolkar som en förvaltning där fiskbestånden har en naturlig ålders- och storleksfördelning, det kanske tydligaste kännetecknet på ett välmående fiskbestånd. Strategin är dock inte särskilt konkret och saknar beskrivningar för hur man verkligen ska uppnå visionens mål om ett hållbart yrkesfiske.

– En yrkesfiskestrategi som bygger på delstrategier och som dessutom är helt beroende av fiskbestånd som i de flesta fall handlar om rödlistade arter, i flera fall är på marginalen och i vissa fall är nära kollaps, kan ses som att börja i fel ände. En grundförutsättning för en hållbarhet och lönsamhet inom fiskerinäringen är att vi först har fungerande ekosystem med starka fiskbestånd, kommenterar Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Fiskeflottan måste minskas
Sportfiskarna konstaterar också att problematiken med fiskeflottans överetablering och överkapacitet i vissa segment inte nämns någonstans. Problembilden är välkänd och förstärks i rapporten från Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag ”Balansen mellan fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter” (2014-07-03). Sportfisket längs framförallt svenska västkusten har drabbats oerhört hårt av decennier av ohållbar fiskeripolitik som lett till ett överfiske av de flesta av de kommersiella bestånden. Att ett hållbart och lönsamt fiske ska kunna uppnås med en fortsatt överetablering av fiskeflottan faller på sin egen orimlighet, anser Sportfiskarna.

Sedan yrkesfiskestrategin presenterades har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tagit ett beslut som innebär att man kommer att införa överlåtelser av kommersiella fiskemöjligheter på årsbasis. Systemet med överlåtbara fiskerättigheter (ofta kallat ITQs – Individual Transferable Quotas) är tänkt att leda till en ökad anpassning av de enskilda fiskemöjligheterna så att det inte blir en hetsjakt för att så snabbt som möjligt fiska upp kvoten. Dessutom kan man sälja sin andel, vilket kan innebära en lösning på nuvarande överetablering inom flera segment av fiskeflottan. Nuvarande system (med vecko- och månadsransoner) anses av olika anledningar främja utkast och vara oflexibelt i förhållande till EU:s gemensamma fiskeripolitik. De som är kritiska till ITQs menar att tilldelningen av individuella, överförbara/säljbara kvoter till kommersiella intressen ofta leder till en ägarkoncentration, men också att systemet rent principiellt innebär en privatisering av en allmän resurs.

Läs yrkesfiskestrategin här.

Läs Sportfiskarnas remissvar här.

Mer information:
markus.lundgren@sportfiskarna.se

Kategorier: Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv