Rolfsån drabbad av gyro


Lax från det aktuella provtagningstillfället i Rolfsån. / Foto: Markus Lundgren

Vid provtagning i slutet av oktober 2015 konstaterades laxparasiten Gyrodactylus på laxungar i Rolfsån vid Gåsevadsholm.

Infektionen var inte omfattande, av de undersökta fiskarna var 8 av 38 infekterade. Proverna har analyserats av Veterinärinstitutet i Norge som konstaterade att det var Gyrodactylus salaris. Med tanke på att Kungsbackaåns och Rolfsåns utlopp i Kungsbackafjorden bara ligger ett par hundra meter från varandra är sannolikheten mycket stor att parasiten även sprider sig till Kungsbackaån. Det går inte att fastslå om parasiten nyligen spridits till Rolfsån eller om den funnits där ett tag men i så låga tätheter att den inte upptäckts. Ett fortsatt undersökningsprogram i Rolfsån kan kanske svara på den frågan beroende på hur infektionen utvecklas.

Om Gyrodactylus
Laxparasiten Gyrodactylus salaris är en ektoparasit, en hakmask som är ca 0.1 mm lång. Masken har sitt huvudutbredningsområde i Östersjön. På västkustlax konstaterades den för första gången i slutet 1980-talet i Säveån och Ätran. Den har spridit sig successivt till fler åar och odlingar på västkusten. Jämförande studier visar att västkustlaxen kan vara känsligare för parasiten än övriga svenska stammar. I Norge har introduktion av Gyrodactylus fått mycket stora effekter på det vilda laxbeståndet.

Åtgärder för att hindra mer spridning
Dåvarande Fiskeriverket startade ett så kallat monitoringprogram i samråd med bland annat länsstyrelserna, Falkenbergs kommun och Sportfiskarna för att kartlägga Gyrodactylus. Reglerna för odling och utsättning av fisk skärptes också för att minska risken för spridning av parasiten till nya vattendrag. Monitoringprogrammet visade på förekomst av Gyrodactylus i flera vattendrag och successivt upptäcktes förekomst av parasiten i de flesta vattendrag i Halland samt i Göta älvs biflöden. Om detta berodde på nya infektioner eller om parasiten redan fanns i vattendraget men inte hittades vid provtagningarna är oklart. Senaste nya fyndet av Gyrodactylus skedde i Himleån 2005. Rolfsån och Kungsbackaån är de enda laxvattendragen i Halland där parasiten tidigare inte påträffats.

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har SLU Aqua genomfört ett monitoringprogram. Sportfiskarna har genomfört provtagningarna i fält samt de inledande laboratorieundersökningarna av insamlat material. Vid misstänkt förekomst av Gyrodactylus i nya vattendrag artbestäms alltid materialet av norska Veterinärinstitutet.

Tänk på detta när du fiskar i vatten på Västkusten:
Flytta inte vatten eller fisk (ALL flyttning och utsättning av fisk kräver tillstånd av länsstyrelsen)
Torka all fiskeutrustning och båtar, alternativt rengör och desinficera innan de flyttas till andra vattenområden
Rensa inte fisk på annat än fångsplatsen.

Klicka här för mer information om Gyrodactylus salaris: SVA:s hemsida.

Kategorier: Miljö, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv