”Ge fan i våra vatten” ger en kvarts miljon: nu rivs kraftverk!


Foto: Sportfiskarna

Sportfiskarna bidrar med 250 000 kronor till att lösa in och riva ut ett kraftverk och en regleringsdamm i Nianån i Hudiksvalls kommun. Pengarna kommer från projektet Ge fan i våra vatten där Sportfiskarna tillsammans med ett gäng rockmusiker samlar in pengar till fiskevårdsinsatser.

– Hudiksvalls kommun planerar att återskapa strömsträckor och fria vandringsvägar för fisk i ett kommunalt naturreservat. Det vill vi stötta och bidrar därför till finansieringen, säger Anders Karlsson, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Nianåns huvudfåra är drygt två mil lång. Den rinner från Niensjöarna och mynnar i Bottenhavet söder om Hudiksvall. Ån har redan i dag stora biologiska värden, med bland annat öring, utter och flodpärlmussla. Men fiskens vandring hindras av ett kraftverk vid åns mynning och regleringen av vattendraget drabbar den biologiska mångfalden negativt.

– Det finns väldigt få vattendrag av den här typen som är helt naturliga och saknar vandringshinder. Nianån kommer därför att bli extra värdefull när den får tillbaka sitt naturliga flöde och vandringshindren rivits ut, kommenterar Anders Karlsson.

Projektet kommer till exempel att ge havsöring tillgång till över 180 000 kvadratmeter lekbottnar. Sportfiskarna tror att många små kraftverk kommer att rivas ut framöver.

– Med modern miljöhänsyn så kommer många små kraftverk som är av marginell betydelse i energisystemet att rivas ut. Hudiksvalls kommun är med sitt initiativ en föregångare. Fler kommuner borde ta efter. Jag tänker just nu särskilt på Östersunds kommun som måste stå fast vid sitt beslut att inte bygga ut Långforsen, avslutar Anders Karlsson.

Insamlingsprojektet Ge fan i våra vatten startades när ett gäng sportfiskande rockmusiker ville göra en insats för att uppmärksamma hoten mot livet under vattenytan. Totalt har närmare två miljoner kronor samlats in för att fördelas till olika fiskevårdsprojekt. Alla som köper produkter från Ge fan i våra vatten bidrar därmed direkt till konkreta fiskevårdsåtgärder i vatten landet runt!

Om vattenkraften i Nianån
I dag regleras Nianåns vattenföring av en damm i Storniens utlopp. Regleringsdammen utgör ett definitivt vandringshinder för fisk då den saknar fiskväg och domen tillåter nolltappning. Strax uppströms åns mynning i havet är Sofieholms kraftstation belägen. Vattnet leds via en damm och tub till kraftstationen som har en fallhöjd på 18,5 m. Åns naturliga sträckning förbi kraftverket utgörs för närvarande av en ca 350 m lång torrfåra och vattnet leds i stället efter kraftverket ut i en 30 m lång strömsatt kanal mellan kraftverket och havet. Någon fiskväg/faunapassage finns inte varken för upp- eller nedströmspassage.

Om Ge fan i våra vatten

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Ge fan i våra vatten | Taggar: Långforsen |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv