Nu införs skyddsjakt på enskilds initiativ för skarv

Kungsbackariverphoto...
Mellanskarvar i Kungsbackaån. Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

Efter en uppdatering av jaktförordningen blir det nu enklare att jaga skarv.

Naturvårdsverkets översyn av Sveriges jakttider är färdig och har beslutats av regeringen. Ett resultat av detta är att storskarven och därmed dess problematiska underart mellanskarven tillförs på listan över jaktbara vilt inom ramen för det som kallas skyddsjakt på enskilds initiativ, något som regleras i jaktförordningens bilaga 4. Uppdateringen innebär en förenkling av möjligheterna till skyddsjakt på skarv som komplement till den vanliga skyddsjakten. För länsstyrelsen innebär det en klart minskad administration. För en enskild markägare/jakträttsinnehavare innebär det en möjlighet att förebygga skada när behovet uppstår utan att först ansöka om skyddsjakt och invänta handläggningstid och beslut. Sportfiskarna är sammantaget nöjda med beslutet.

Förbundet var under hösten 2019 tillsammans med andra aktörer inbjudna av Naturvårdsverket till en workshop på temat storskarv och skyddsjakt på enskilds initiativ, något som nu utmynnat i de nya jaktmöjligheterna. Jakttiderna skiljer sig något åt beroende på problembilden, men bland annat innebär uppdateringen av jaktförordningen att skyddsjakt får ske på enskilds initiativ hela året vid fiskodling samt vid utsättningsplatser i anslutning (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) till utsättningen. Sportfiskarna, som kritiserade ursprungsförslaget där skyddsjakt inte hade varit möjlig i samband med de stora vårutsättningarna längs ostkusten, är nu nöjda med beslutet i denna del.

I fredningsområden för fisk och vid vissa fiskeredskap får skarv jagas 1/8–28/2. Jämfört med ursprungsförslaget är nu jaktmöjligheten två månader längre, men Sportfiskarna hade velat se att skyddsjakt på storskarvens underart mellanskarv ska kunna ske året runt för att förebygga skada inom viktiga fredningsområden för fisk. Vinter- och vårmånaderna innebär ofta mycket mellanskarv i fredningsområden och sötvattensområden. I Danmark har skarvpredationen särskilt under kalla vintrar inneburit katastrofala konsekvenser för lokala fiskbestånd. Till detta kommer de stora smoltutvandringarna i april-maj som fortsatt riskerar att innebära ett smörgåsbord för mellanskarven i de län där länsstyrelserna fortsatt prioriterar mellanskarven före fiskbestånden.

Läs mer
Jaktförordningen med de nya jakttiderna

Sportfiskarnas yttrande gällande Naturvårdsverkets förslag på jakttider

Ökade möjligheter till skyddsjakt på skarv i Västra Götaland

Kontakt Sportfiskarna
Markus Lundgren, chef region Väst
markus.lundgren@sportfiskarna.se

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv